CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

FoRS hledá zpracovatele/ku na studii o humanitární pomoci

FoRS hledá zpracovatele/ku na studii o humanitární pomoci

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci hledá zpracovatele/ku pro studii

20 LET ČESKÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI DO ZAHRANIČÍ

Podrobné zadání ke zpracování studie (Terms of Reference) naleznete zde.

Cílová skupina studie:

 • Studenti VŠ
 • Nevládní neziskové organizace
 • Státní správa – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura, Zastupitelské úřady ČR v zahraničí.
 • Akademická pracoviště, vědecká a výzkumná pracoviště
 • Širší odborná i laická veřejnost

Cíle studie:

Zhodnotit výsledky humanitární pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí za uplynulých dvacet let. Poskytnout pohled nevládních neziskových organizací na roli ČR v humanitární pomoci a upozornit na výzvy a doporučení do budoucna.

Návrh struktury studie:

Úvod

Shrnutí + doporučení – tzv. Executive Summary

1. Vývoj české humanitární pomoci – od chaosu k zákonu a ukotvení na MZV

• Legislativní, institucionální a strategické zakotvení

2. Podrobný rozbor současného systému poskytování humanitární pomoci ze strany ČR

• Priority české HP a mechanismus jejich určování

• Vývoj objemu HP a geografického a sektorového rozložení

• Role jednotlivých aktérů – MZV, MV, NNO, hasičský záchranný sbor a další

• Realizátoři HP (NNO, Red Cross, UN agencies, záchranné sbory atp.)

• Je systém české HP v rámci možností flexibilní a transparentní?

3. Česká HP v mezinárodním kontextu

• Zapojení české HP v rámci EU – ECHO, COHAFA atd.

• Dodržování zásad Evropského koncensu v praxi české HP

• České NNO a ECHO – role, přínos, věcný & finanční vývoj pozice českých NNO

• Česká HP v kontextu zemí V4, resp. EU12 (srovnání objemu, kvality a míra koordinace s ostatními dárci)

• Role a reakce české HP v zásadních zahraničních krizích uplynulých let (tsunami, Haiti, potravinová krize Sahel, sucho Africký roh, jižní Súdán, Sýrie, atd.)

• Reakceschopnost české HP na okamžité a pomalu se rozvíjející katastrofy

4. Zhodnocení české HP

• Co se povedlo a co se mohlo udělat lépe?

• Doporučení, výzvy a tipy do budoucna

Závěr

Struktura studie může být upravena na základě domluvy mezi zadavatelem a zpracovatelem. Rozsah studie by měl být 40 až 100 normostran. Studie by měla být sepsána nestranně, srozumitelně, čtivě a opřena o ověřená fakta a dobře argumentačně vystavěna.

Metodologie

Studie vzniká jako „metodický list“ v rámci projektu RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. Mezi hlavní cíle projektu patří vytvoření sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí; propojení a spolupráce předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféry. FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci zajišťuje předávání klíčových zkušeností z oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a snaží se o propojování NNO, komerčního sektoru a akademického sektoru a navázání vzájemné spolupráce.

Studie bude představena v rámci Humanitárního kongresu, pořádaného dne 11. 10. 2013 v Olomouci.

Studie bude vycházet jak ze sekundárních dat, tak z doplňujících osobních interview s vybranými zástupci nevládních neziskových organizací, zástupců státní správy (zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR, příp. zastupitelské úřady ČR v zahraničí) a dalších. Zpráva bude obsahovat grafy, tabulky a jiná grafická zobrazení nezbytná pro podložení argumentace.

Postup zpracování zprávy

Za FoRS bude zpracování zprávy koordinovat Adéla Stibová – adela.stiborova@fors.cz, tel. 777 273 909. Na základě výběrového řízení bude vybrán/a externí zpracovatel/ka, který/á bude mít na starosti zpracování studie. Zpracovatel/ka sestaví studii do uceleného celku a provede její editaci. Obsah a zpracování budou průběžně konzultovány s pracovní skupinou FoRS – Humanitární pomoc. Finální verze zprávy a jejích doporučení budou předloženy pracovní skupině HP a dále Správní radě FoRS k odsouhlasení.

Termín pro přihlášky do výběrového řízení na zpracovatele/ku je 10.6.

Výběr zpracovatele/ky studie FoRS 13.6.

Zpracování vstupních dat studie a předložení prvních tezí, struktury a rozpracované verze Zpracovatel/ka 8.7.

Dokončení studie vč. tisku 7.10.

Náplň práce zpracovatele/ky

 •  Analýza dostupných statistických dat a doporučených materiálů a vyhledávání dalších zdrojů dle vlastních znalostí a zkušeností.
 •  Realizace rozhovorů (struktura dotazníku a seznam vybraných institucí a osob bude vzájemně odsouhlasen mezi Sekretariátem FoRS a zpracovatelem/kou studie).
 •  Sepsání studie a její editace, zapracování připomínek ze strany FoRS.
 •  Práce zpracovatele/ky bude finančně ohodnocena. Celková částka na odměnu je 20 000 Kč formou autorského honoráře / smlouvy o dílo.

 

Kvalifikační požadavky na zpracovatele/ku studie

 •  Hluboká orientace v české humanitární pomoci, praktické a/nebo akademické zkušenosti výhodou.
 •  Znalost širšího mezinárodního rámce pro humanitárním pomoc, souvislostí a jednotlivých aktérů
 •  Vysoká úroveň psaného projevu, schopnost psát a formulovat jasně a stručně, zkušenost s publikační činností (bude vyžadován seznam publikovaných článků).
 •  Dobré analytické schopnosti a práce se statistickými daty, dobré ovládání programů pro zpracování dat a vytváření grafů a tabulek.

V případě zájmu o zpracování zašlete, prosím, do 10. 6. 2013 odborné CV se seznamem publikací, seznam referencí a krátký průvodní dopis s popisem Vašich zkušeností. Kontakt: jana.milerova@fors.cz.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS