CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Sebehodnocení dle Kodexu FoRS

Sebehodnocení dle Kodexu FoRS

Sebehodnocení dle Kodexu FoRS

Vlastní naplňování Kodexu efektivnosti FoRS zhodnotilo v tomto roce 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 45 %) a Sekretariát FoRS.
Hlavní závěry jsou:

Z výsledků sebehodnocení vyplývá především velký důraz členů a pozorovatelů FoRS na (a) respekt k lidským právům a rovnost mezi muži a ženami, (b) transparentnost a odpovědnost a (c) partnerství:

  • Všichni nebo téměř všichni členové a pozorovatelé, zcela nebo většinou pro

Oblast „Respekt lidských práv a rovnost mezi muži a ženami“ (100%) především: o odmítají používat stereotypy zobrazující cílové skupiny jako pouhé pasivní příjemce humanitárních a rozvojových intervencí o respektují lidskou důstojnost a lidská práva cílových skupin a dalších aktérů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ve svých postupech a dokumentech

Oblast „Transparentnost a odpovědnost“ (95%) především: o uvádějí pravdivé a nezkreslující informace o své činnosti, partnerech a cílových skupinách o odmítají používat a tolerovat korupční praktiky při získávání prostředků na svou činnost a při realizaci svých projektů

Oblast „Partnerství“ (93%) především: o svou činností prokazují, že nezneužívají informace a know-how spolupracujících organizací ve svůj vlastní prospěch o součástí vlastních projektů a činností je sdílení zkušeností a vzájemné posilování kapacit

  • Prostor pro zlepšení představují oblasti (mírné zlepšení oproti 2013):

Znalost problematiky (v průměru 18 % respondentů uvedené indikátory neplní vůbec nebo jen omezeně) především:

– o 38 % respondentů uvádí, že se na činnosti pracovních skupin FoRS v oblasti své specializace podílí pouze omezeně nebo vůbec

– 25 % respondentů nezveřejňuje strategické priority svých organizací na své webové stránce a v oficiálních dokumentech, včetně základního zdůvodnění

Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (v průměru 17 % respondentů uvedené indikátory plní jen omezeně), především: o 1/3 respondentů názory cílových skupin na průběh a výsledky těchto projektů v závěrečných zprávách projektů prezentuje pouze omezeně nebo vůbec o 20 % respondentů nezahrnuje participativní zhodnocení dosažených, očekávaných či možných dopadů po ukončení projektu do svých interních nebo externích evaluací

  • Hlavní trendy ve srovnání s výsledky sebehodnocení v roce 2013, kterého se zúčastnil podobný podíl členů a pozorovatelů (40 %):

Stejné „silné“ oblasti (respekt k lidským právům a rovnost mezi muži a ženami, transparentnost a odpovědnost a partnerství) i „slabé“ oblasti (znalost problematiky, odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost – mírné zlepšení v obou)

Znalost problematiky: lepší hodnocení vlastního zapojení do PS FoRS (62 % oproti 50 % v roce 2013)

Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost: více prezentované názory cílových skupin na průběh a výsledky projektů v závěrečných zprávách (pokles omezeně prezentujících nebo vůbec ze 40 % v roce 2013 na 33 % v roce 2014) a větší zahrnutí participativního zhodnocení dopadů po ukončení projektu do evaluací (nárůst ze 2/3 v roce 2013 na 80 % v roce 2014)

Oblast Partnerství byla v průměru hodnocena mírně hůře (pokles o 4 procentní body)

Detailní vyhodnocení jednotlivých indikátorů naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS