Koherence politik pro udržitelný rozvoj

Vztahy globálního Severu a globálního Jihu jsou plné paradoxů. Ovlivňují je různorodé přístupy jednotlivých států, do nichž se promítá střetávání zájmů rozličných aktérů. Stále se stává, že cíle jedné politiky jsou v naprostém rozporu s cíli politiky jiné. Výjimkou není ani rozvojová spolupráce.

Základním východiskem pro činnost FoRS je sedmnáct cílů udržitelného rozvoje definovaných v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, princip neponechat nikoho stranou (Leave No One Behind) a jiný přístup k rozvojové spolupráci. Rozvojová spolupráce sice nadále zůstává jedinečným nástrojem pro dosažení cílů udržitelného rozvoje právě těch nejchudších a nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva zejména v nejméně rozvinutých zemích, ovšem kvůli multidimenzionální podstatě chudoby je nutné, aby dosažené úspěchy nebyly podkopávány negativními účinky jiných politik na národní i mezinárodní úrovni.

Soulad politik s rozvojovými cíli se má stát základním principem tvorby politik na všech úrovních. V Lisabonské smlouvě (článek 208) se členské státy EU právně zavázaly ke koherenci politik pro rozvoj, tedy že budou zohledňovat dopady politik, které ovlivňují rozvojové země, a to jak pozitivně, tak zejména nepříznivě. Tento závazek byl potvrzen na politické úrovni i v Novém evropském konsensu o rozvoji. S přijetím Agendy 2030 se EU a její členské státy dále zavázaly podporovat integrovaný přístup ke koherenci politik pro udržitelný rozvoj se zapojením celého veřejného sektoru a zajistit politický dohled a koordinaci pro dosahování rozvojových cílů na všech úrovních. Jinými slovy, integrovaný charakter Agendy 2030 vyžaduje, abychom se více zaměřili na vzájemné propojení různých cílů a politik namísto toho, abychom se pokoušeli řešit každý problém odděleně.

FoRS spolu s národními platformami rozvojových nevládních neziskových organizací v devíti zemích EU realizuje projekt Koherentní Evropa pro udržitelný rozvoj, který vede česká organizace NaZemi. Záměrem projektu je podpořit koherentní politiky, posílit kritické porozumění klíčových aktérů (tj. politici, úředníci státní správy, NNO, akademická sféra a výzkum, podnikatelský sektor, média) o globální vzájemné propojenosti a jejich zapojení do konkrétních politických opatření pro udržitelný rozvoj. Aktivity projektu se soustředí na tématické oblasti odstraňování chudoby v rozvojovém světě, zajištění důstojné práce tamtéž, dále pak na oblast odpovědné výroby a spotřeby a opatření související s ochranou klimatu a mírnění dopadů klimatických změn. Průřezově projekt sleduje zajištění lidských práv a dobré správy věcí veřejných, rovnosti pohlaví a posílení prostředků pro implementaci cílů udržitelného rozvoje.

Projekt byl podpořen grantem Evropské komise v rámci programu Zvyšování povědomí veřejnosti o rozvojových otázkách a podpora rozvojového vzdělávání v Evropské unii (kontrakt č. CSO-LA/2017/388-324).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí