Projekty 2015

Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2015

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: CONCORD, Trialog, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura, Rozhodnutí č. 17/2015/01

Poskytnutá dotace: 997 800 Kč

Doba trvání: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cíle: Posilovat NNO jako kvalifikované partnery rozvojové spolupráce na národní a evropské úrovni

Hlavní aktivity:

 • Monitoring klíčových procesů a dokumentů ZRS na úrovni ČR a EU.
 • Formulování společných stanovisek FoRS k rozvojové politice a jejich komunikace zainteresovaným stranám v ČR a EU.
 • Koordinační a informační činnost FoRS.
 • Vzdělávací aktivity a posilování kapacit členů a realizace projektu TRIALOG V.
 • Zajištění fungujícího Sekretariátu FoRS a financování.
 • Účast FoRS v činnosti CONCORD a spolupráce s dalšími českými a evropskými partnery.
 • Příprava strategie FoRS.

Kontakt: Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz

Spolupráce v oblasti výzkumu koherence politik pro rozvoj s cílem podpory zemí Východního partnerství

Hlavní řešitel: Grupa Zagranica

Partneři: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), HAND.

Poskytovatel dotace: International Visegrad Fund

Poskytnutá dotace: 12 000 EUR (celkový rozpočet projektu 329 520 Kč)

Doba trvání: únor 2015 – prosinec 2015

Cíle: Cílem projektu je zvýšit efektivnost rozvojové spolupráce realizované zeměmi Visegrádské čtyřky se zeměmi Východního partnerství za využití principů koherence politik pro rozvoj.

Hlavní aktivity:

 • Výměna informací v policy práci a vytvoření společné výzkumné metodologie;
 • Hledání synergií v policy práci s cílem realizovat efektivnější rozvojovou spolupráci se zeměmi Východního partnerství;
 • V průběhu roku 2015, který je Evropským rokem pro rozvoj, uspořádat konferenci s cílem prodiskutovat zjištění a doporučení.

Kontakt: Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz

World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World 

Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11 asbl), Belgie

Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), SLOGA – Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid – HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad – European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)

Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) – kontrakt DCI-NSA ED/2012/280-934

Poskytnutá dotace: 1 773 500 Kč (73 530,93 EUR)

Doba trvání: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016

Cíle: Zvýšit povědomí mezi českými nevládními organizacemi, veřejnými činiteli i médii o významu koherence politik pro rozvoj, zvýšit tím veřejnou podporu tohoto konceptu a též přispět k plnění Rozvojových cílů tisíciletí (cíle 1, 7 a 8)

Hlavní aktivity:

 • Analýza vztahu jednotlivých aktérů ke konceptu koherence politik pro rozvoj (PCD)
 • Studie o implementaci PCD v zapojených zemích
 • Příprava strategie osvěty/advocacy, analytických a didaktických materiálů
 • Účast na evropských školeních pro školitele
 • Pořádání národních školení o PCD i související osvětě/advocacy
 • Příprava toolkitu a informačního balíku pro novináře
 • Poskytování informací novinářům a médiím obecně (tiskové zprávy, konference, setkání s partnery z rozvojových zemí)
 • Studijní cesty novinářů do rozvojových zemí
 • Setkání pracovních skupin na úrovni FoRS i EU
 • Databáze policy-makerů a klíčových kontaktů
 • Tvorba a předání společných stanovisek; setkání se zástupci státní správy
 • Účast na klíčových mezinárodních konferencích

Kontakt: Katarína Šrámková, katarina.sramkova@fors.cz, Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz

Podpora kapacit organizací působících v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: členské organizace FoRS

Poskytovatel dotace: DEEEP – projekt realizovaný DARE forem při organizaci CONCORD

Poskytnutá dotace: 9 180 EUR

Doba trvání: září 2014 – duben 2015

Cíle: Cílem projektu je posílit kapacity organizací sdružených ve FoRS, které se zabývají globálním rozvojovým vzděláváním (GRV).

Hlavní aktivity:

 • Zpracování publikace na téma GRV;
 • Workshop na téma evaluace GRV projektů;
 • Workshop na téma systémová změna;
 • Seminář na téma policy/advocacy práce GRV organizací.

Výstupy projektu:

Kontakt: Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz

Realizace národního semináře na téma globální rozvojové vzdělávání

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: členské organizace FoRS

Poskytovatel dotace: DEEEP – projekt realizovaný DARE forem při organizaci CONCORD

Poskytnutá dotace: 2 510 EUR

Doba trvání: září 2014 – duben 2015

Cíle: Cílem projektu je zorganizování národního semináře na téma globálního rozvojového vzdělávání.

Kontakt: Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz

Více informací o akci zde.

Výstupy projektu:

 • Zápis ze semináře zde.
 • Záznam ze semináře je dostupný zde.
 • Fotografie zde.

TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development

Hlavní řešitel: HORIZONT3000, Rakousko

Partneři:

 • Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V./AGEH
 • Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation
 • Association LITDEA – Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Cooperation
 • Bulgarian Platform for International Development – BPID
 • Centar za mirovne studije /Center for Peace Studies
 • České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS Czech Forum for Development Cooperation)
 • CONCORD a.i.s.b.l
 • Cyprus NGO Platform „the Development“
 • Grupa Zagranica/Zagranica Group
 • Hungarian Association of NGOs for Devt. and Humanitarian Aid – HAND
 • Latvian Platform for Development Cooperation LAPAS
 • Light for the World – Christoffel Development Cooperation
 • Polish Humanitarian Action
 • The Romanian NGDO Platform – FOND
 • SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) – The National Platform of Maltese NGDOs
 • SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid
 • Slovak Nongovernmental Devt. Organizations (NGDOs) Platform – MVRO

Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid)

Poskytnutá dotace: 855 816 Kč (31 200 EUR)

Doba trvání: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015

Cíle: Hlubší povědomí a silnější zapojení organizací občanské společnosti (CSOs) ze zemí EU 12 a přistupujících zemí (AC) do globálního vzdělávání a do aktivit zaměřených na odstranění světové chudoby. Silnější národní platformy a jejich členové s posílenými rozhodovacími schopnostmi pro efektivní zapojení do globálního rozvojového vzdělávání a osvěty.

Hlavní aktivity:

 • Organizační rozvoj platforem prostřednictvím aktivit na posilování kapacit (školení pro členy platforem na základě jejich potřeb, školení multiplikátorů apod.)
 • Partnership Fair (vytváření partnerství na evropských projektech)
 • Výměna s partnery z globálního Jihu
 • Distribuce informací a osvěta (elektronický newsletter TIS, webová stránka vč. nástrojů Web 2.0, podpora hledání partnerů pro projekty, databáze NNO ze zemí EU/AC/kandidátských zemí, bulletin, zprávy z partnerských zemí, roční strategické setkání, kontakty s evropskou konfederací CONCORD a dalšími relevantními aktéry, systematizace a přenos znalostí

Výstupy projektu:

Publikace na různá témata (policy digesty):

European Neighbourhood Policy Review

Výstupy ze studijních cest do Bruselu, které se konají každý rok na různá témata (2013 koference politik pro rozvoj, 2014 efektivnost rozvoje a 2015 rozvojové vzdělávání a osvěta). Veškeré výstupy z cest naleznete zde.

Výstupy z akcí pořádaných v ČR:

 • Školení Planning project and developing EC proposals (25.-26.9.2013) – zde;
 • workshop Participativní plánování, monitoring a evaluace pro rozvojové i vzdělávací a osvětové projekty (27.-28.11.2014) – pozvánka/program, hodnocení účastníků;
 • školení Projekty financované z EU: Nástroje a programy pro NNO, řízení projektů a audity (9.-10.12.2014) – zde;
 • workshop Strategické plánování s ohledem na nový kontext tzv. „post-2015“ (24.3.2015);
 • návštěva zástupce nevládní neziskové organizace z Ugandy ve dnech 23.-25.listopadu 2014 uspořádané ve spolupráci s organizací Glopolis – zde;
 • podpora účasti řady zástupců členských organizací FoRS a Sekretariátu FoRS na vzdělávacích akcích, konferencích a diskuzích týkajících se globálního rozvoje v Evropě.

Veškeré další výstupy a bližší informace o projektu naleznete zde.

Kontakt: Marie Zázvorková, marie.zazvorkova@fors.cz

Osvětové aktivity v rámci Evropského roku pro rozvoj EYD 2015

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: členské a pozorovatelské organizace FoRS

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura, ozhodnutí č. 26/2015/03

Poskytnutá dotace: 239 000 Kč

Doba trvání: 1. 5. 2015 – 31. 12. 2015

Cíle: Zlepšení informovanosti širší i odborné veřejnosti, zejména státní správy a nevládních neziskových organizací o rozvojové agendě ČR a EU, nových rozvojových cílech  a o možnostech přispění ČR k jejich naplňování.

Hlavní aktivity (podrobnosti o uskutečněných aktivitách naleznete zde):

 • Snídaně pro novináře: Jak dál s financováním rozvoje v  partnerských rozvojových zemích s cílem informovat novináře o tématu financování rozvoje v chudých partnerských zemích – 8. července 2015.
 • Distribuce novin informujících o přínosech rozvojové spolupráce (v rámci kampaně World´s Best News) – 14. září 2015.
 • Panelová diskuse: Aktuální trendy v evaluacích a prezentaci výsledků projektů rozvojové spolupráce – 18. září 2015.
 • Tisková konference pro média a návazná panelová diskuze: Reflexe Cílů udržitelného rozvoje SDGs aneb Česko, měj se k světu s cílem informovat média, nevládní neziskové organizace, státní správu a akademický sektor o zásadních „domácích úkolech“ před nimiž Česko stojí v souvislosti s agendou SDGs – 8. října 2015.
 • Průběžné koordinační a informační aktivity (FoRS byl v rámci Evropské roku pro rozvoj členem několik pracovních skupin, více informací zde).

Kontakt: Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz; Michaela Lenc, michaela.lenc@fors.cz

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}