Finanční prostředky ZRS ČR

Výdaje na ZRS ČR

Česká zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) v letech 2001 až 2007 navýšila objem financí z původní 1 mld. Kč na 3,6 mld. Kč, což představovalo zvýšení podílu ZRS na HND z 0,047 % v roce 2001 na 0,12 % v roce 2006. Jako důsledek odvádění příspěvků ČR do rozpočtu EU se podíl prostředků na mnohostrannou pomoc zvýšil v neprospěch dvoustranné z původních 44 % v roce 2001 na přibližnou polovinu v roce 2005 až po více než 65 % v roce 2010. Vývoj podílu dvoustranné (bilaterální) a mnohostranné (multilaterální) rozvojové pomoci (ODA) na celkové ZRS ČR v letech 2004 – 2016 můžete vidět na grafu níže.

Vývoj podílu dvoustranné a mnohostranné rozvojové pomoci (ODA) na celkové ZRS ČR v letech 2004-2016

roce 2007 byl poprvé zaznamenán celkový meziroční pokles plánované zahraniční rozvojové spolupráce na 0,11 % HND ve srovnání s 0,12 % v roce 2006. V roce 2010 poskytla ČR na rozvojovou spolupráci celkem 4,34 mld. Kč, což představuje 0,13 % HND. Z toho pouze 1,514 mld. Kč připadlo na bilaterální spolupráci, nejméně za poslední čtyři roky. V roce 2011, vzhledem k navýšení složky multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce, mírně vzrostl objem zahraniční rozvojové spolupráce na 4,43 mld. Kč. Poměr objemů prostředků zahraniční rozvojové spolupráce na hrubém národním důchodu však poklesl z 0,13 % v roce 2010 na 0,12 %.  V roce 2012 byl objem zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 4,29 mld. Kč. Tato hodnota znamená oproti roku 2011 pokles o 3 %. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru oficiální rozvojové pomoci k hrubému národnímu důchodu je na stejné výši jako v přechozím roce, a to 0,12 %. Z výše uvedeného vyplývá, že se ČR nepodařilo splnit závazek navýšit do roku 2010 podíl rozvojové spolupráce na HND až na 0,17 %. Do roku 2015 by navíc měl uvedený podíl dosahovat až 0,33 %, jak se k tomu ČR zavázala spolu s ostatními státy EU-12. Nová strategie na období 2010-2017 uvádí, že ČR bude usilovat o navyšování oficiální rozvojové pomoci alespoň o 0,01 % HND ročně, po zlepšení ekonomické situace eventuálně i více. Nicméně i pro rok 2013 tvořil podíl oficiální rozvojové pomoci k hrubému národnímu důchodu pouze 0,11 %, tzn. na zahraniční rozvojovou spolupráci bylo v roce 2013 vyčleněno 4,12 mld. Kč. V roce 2016 byl podíl stejný, tj. 0,143 % HND, což činilo 6,38 mld. Kč.

Objem rozvojové pomoci (ODA) ČR a její podíl na HND v letech 2004-2016

Skutečná nebo zveličená pomoc – tzv. inflated aid

Objem poskytované ZRS by neměl být jediným měřítkem, kterým by se měly donorské státy, a tedy i Česká republika, řídit. Aby byla rozvojová pomoc účinná, musí docházet i ke zvyšování kvality pomoci.

Evropské nevládní neziskové organizace také poukazují na fakt (a FoRS se k této kritice přidává), že vlády evropských států stále zkreslují své statistiky poskytované rozvojové pomoci. Započítávají do nich totiž položky jako odpouštění dluhů, výdaje na péči o uprchlíky v donorských zemích či stipendia zahraničních studentů z rozvojových zemí. Studie nezpochybňuje důležitost takových výdajů, ale jejich započítávání do celkové rozvojové pomoci. Důvodem je to, že nemají přímý dopad v rozvojové zemi a substituují navyšování výdajů na skutečnou rozvojovou spolupráci s přímým dopadem na lidi žijící v chudobě. U oddlužování je například problematický důvod vzniku dluhu, řada z nich pochází z dob socialistického Československa a nesouvisí se snižováním chudoby. U stipendií je zase důležité se zamyslet, jaká je návratnost studentů do jejich rodných zemí a jejich podíl na řešení rozvojových problémů. Proto takto zkreslené statistiky jsou nazývány jako tzv. inflated aid. Podle výpočtů nevládních neziskových organizací poskytla EU přibližně 8 mld. EUR na sporné položky v rámci inflated aid, což bylo celkem 17 % celkových výdajů na rozvojovou spolupráci EU.

Pro určení české inflated aid můžeme vycházet jen z oficiálních zdrojů MZV ČR pro OECD. Procentuálně se podíl inflated aid na oficiální české ZRS liší podle toho, jaké položky do této kategorie započítáme. Zařazením složek jako vojenské mise, oddlužení a náklady na uprchlíky představovala inflated aid v roce 2007 19,6 % na celkové české ZRS. Po připočtení nákladů na technickou pomoc a stipendia, vystoupal podíl za tentýž rok až na 31,7 %. V roce 2010 dosáhla zveličená pomoc 25 % dvoustranné pomoci (asi 8 % celkového objemu ZRS ČR), přičemž největší část připadla na stipendia a náklady na uprchlíky. Podíl skutečné pomoci České republiky za rok 2011 činil 93 % celkové ZRS ČR a ČR se tak ocitá mezi členskými státy Evropské unie s největším podílem skutečné pomoci. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}