Evropská politika

AidWatch – kampaň za udržení kvality a kvantity rozvojové spolupráce v EU

AidWatch je iniciativa konfederace nevládních organizací CONCORD, sdružující mezinárodní sítě a národní asociace z členských států Evropské unie (EU), jehož cílem je monitorovat a kriticky hodnotit kvantitativní i kvalitativní stránku oficiální rozvojové pomoci (Official Development Aid, ODA) poskytovanou členskými státy EU a Evropskou komisí (EK).

Výzva kandidátům do Evropského parlamentu 2009

Národní platformy Visegrádských zemí FoRS, MVRO, Zagranica a Hand ve spolupráci s platformou evropskou (CONCORD) adresují svou výzvu o rozvojové pomoci kandidátům do Evropského parlamentu. Volby se budou konat tento rok 5. a 6. června, zvolení europoslanci pak budou ovlivňovat evropskou politiku, včetně té rozvojové, příštích pět let.

 

Informace o rozvojové politice EU

Instituce EU

Základ institucionálního systému Evropské unie tvoří trojúhelník Evropská komise (EK), Rada Evropské unie a Evropský parlament (EP). Tuto trojici doplňuje Evropská rada – setkání nejvyšších představitelů členských států, která určuje další směřování Unie. Vedle těchto nejdůležitějších institucí existuje také Evropský soudní dvůr, který je jediným kontrolním orgánem EU, a Účetní dvůr, který spravuje a kontroluje rozpočet EU. Poradními orgány jsou Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Unie disponuje i finančními institucemi – Evropskou investiční bankou, Evropským investičním fondem a Evropskou centrální bankou.

Dokumenty, smlouvy a dohody o rozvojové spolupráci

Rozvojová politika náleží do tzv. I. pilíře EU, tedy do komunitárních politik řízených na nadnárodní úrovni. Politika Evropského společenství (ES), zastupovaného navenek Evropskou komisí, vychází z několika základních dokumentů a má různé podoby a rozsah. Rozlišuje se bilaterální pomoc místním vládám (formou přímé rozpočtové podpory), multilaterální rozvojová pomoc (příspěvky do mezinárodních organizací), spolufinancování projektů nevládních organizací a krátkodobá humanitární pomoc.

Financování rozvojové spolupráce ES

Financování rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) má dva hlavní zdroje, a to rozpočet Evropské unie (EU) a Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF).

EU a Afrika

Vztah mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (African, Caribbean and Pacific countries, ACP) v oblasti rozvojové spolupráce má své kořeny již na konci 50. let v části IV Římské smlouvy z roku 1957. Tato spolupráce neměla kodifikovanou podobu. Počátkem 60.let získaly původní kolonie nezávislost, ale projevily zájem ve spolupráci pokračovat. Výsledkem bylo podepsání dohody z Yaoundé v roce 1963 (v platnost v roce 1964), která vstoupila v platnost na pět let (v roce 1969 byla platnost obnovena – Yaoundé II).

Rozvojové cíle tisíciletí – MDGs

V září roku 2000 byla na Summitu tisíciletí v New Yorku všemi členskými státy Organizace spojených národů (OSN) schválena tzv. Miléniová deklarace. Jednalo se o průlomovou událost – všechny země se zavázaly k naplňování osmi konkrétních cílů, směřujících k odstranění chudoby v rozvojovém světě. Tyto Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs) jsou dále rozpracovány do osmnácti dílčích úkolů a měřeny více než čtyřiceti ukazateli. Právě konkrétnost a měřitelnost přijatých cílů je jednou z hlavních předností nového plánu na omezování chudoby.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
sedm − = 6