Financování rozvojové spolupráce EU

Financování rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) má dva hlavní zdroje, a to rozpočet Evropské unie (EU) a Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF).

Evropský rozvojový fond

Nejstarším finančním nástrojem pro rozvojovou spolupráci je Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF). EDF není financován z rozpočtu EU. První EDF byl vytvořen již v roce 1957 a dosahoval tehdy výše 569,4 miliony EUR. Od roku 1975, kdy došlo k uzavření Dohody z Lomé, je fond každých pět let doplňován a objem jeho prostředků významně narůstá. Až Dohoda z Cotonou z roku 2000 zrušila možnost převádět nevyčerpané finanční prostředky z minulého EDF do toho dalšího. V současnosti probíhá financování již z 11. EDF na roky 2014 – 2020, ve kterém byl objem prostředků stanoven na 30,5 miliard EUR.

Do EDF přispívají členské státy Evropské unie každých pět let podle předem stanovených kvót. Ty se odvíjejí především od velikosti hrubého národního produktu a historických vazeb na partnerské země. Česká republika přispívala do 10. EDF přispívat od roku 2011 do roku 2013 a to částkou 115,68 mil. EUR.

Vyplácení prostředků z EDF probíhá prostřednictvím dvou finančních instrumentů. Ten první je založen na bázi grantů a prostředky z něj jdou na sektorové programy, odpouštění dluhů, podporu regionální integrace, apod. Druhý nástroj, který disponuje nižším objemem prostředků a který spravuje Evropská investiční banka (EIB), směřuje finance prostřednictvím úvěrů do podpory soukromých investicí.

Příspěvky států Visegrádské čtyřky do 10. EDF (2008 - 2013)

ZeměPočet obyvatel v mil. osobPříspěvek v %Příspěvek v EUR
Česko10,210,51115 678 200
Maďarsko9,910,55124 751 000
Polsko38,481,3294 866 000
Slovensko5,460,2147 632 200

Rozpočet Evropské Unie

Prostředky z rozpočtu EU jsou určeny na rozvojovou pomoc zemím mimo Afriku, Karibik a Pacifik (African, Caribbean and Pacific countries, ACP) a také na tematické rozvojové programy pro všechny rozvojové země.

22915-vicelety_ramec_2014_2020

Rozvojová spolupráce patří do 4. rozpočtové kapitoly nazvané „Globálbí Evropa“ a její finanční rámec je schvalován vždy na sedm let. V současnosti jsou čerpány prostředky vyčleněné na období mezi roky 2014 a 2020 a jejichž objem dosahuje výše 59 mld. EUR. Tato suma přestavuje 6 % z celkového rozpočtu.
Česká republika kromě příspěvků do obecného rozpočtu dala speciálně na rozvojovou spolupráci EU v roce 2014 2 639,68 mil. Kč, což představovalo 85 % příspěvků ČR na multilaterální spolupráci.

Finanční rámec 2007 - 2013 (Výdajové stropy, v mld. EUR)

Rok2007200820092010201120122013Celkem
EU jako globální partner6,587,007,447,898,439,009,6055,94
Celkem128,09131,49135,32138,46142,45147,08151,89974,77

Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo ke změně struktury výdajů v rozpočtu.

Tyto prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím devíti finančních toků. Pro programovací období 2014 – 2020 se jedná o 5 tematické nástroje – Nástroj pro demokracii a lidská práva, Nástroj pro stabilitu, Nástroj partnerství,  Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a dále geografický nástroj pro rozvojovou spolupráci, ten se dále dělí na Nástroj pro předvstupní pomoc, Evropský nástroj sousedství, Nástroj pro Grónsko a Nástroj pro rozvojovou spolupráci.

Přehled nástrojů financování vnější činnosti EU (2014-2020)

Tabulka: nástroje

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva

Tento nástroj je zaměřen především na rozvoj a konsolidaci demokracie, právního státu, respektování lidských práv a základních svobod. Nástroj se více soustředí na země, kde jsou lidská práva a svobody nejvíce ohroženy. Objem prostředků pro období 2014 – 2020 je 1,3 mld. EUR.

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru

Nástroj poskytuje přímou podporu pro externí politiky Unie tím, že zvyšuje účinnost a koherenci Unijních akcí v oblastech krizových řešení, prevence konfliktů, budování míru a předcházení krizím, řešení celosvětových a trans-regionálních hrozeb. Objem prostředků pro období 2014 – 2020 je 2,3 mld. EUR.

Nástroj pro partnerství

Hlavní inovativní nástroj z balíčku vnějších akcí. Celkovým cílem je rozšiřování a propagace evropských zájmů podpořením vnějších dimenzí evropské vnitřní politiky (konkurenceschopnost, výzkum a inovace, migrace) a řešení hlavních globálních výzev (energetická bezpečnost, změna klimatu a životní prostředí). Vnější projekce strategie Evropa 2020 představuje hlavní strategický komponent tohoto nástroje.

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

Geograficky je tento nástroj zaměřený na všechny země třetího světa, ale prioritně se týká hlavně sousedních a kandidátských zemí pro vstup do EU. Jedním z cílů je ujistit se, že těžba uranu je v souladu se přísnými standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále se zabývá pokračujícími iniciativami pro zlepšení každodenní situace obyvatel okolo Černobylu. Objem financí pro období 2014 – 2020 je 225 mil. EUR.

Nástroj pro rozvojovou spolupráci

Primárním cílem je snižování chudoby. Je zaměřený na všechny rozvojové země a výjimkou těch, na které je zaměřen Nástroj predvstupní pomoci.  Obsahuje dva tematické programy Celosvětové veřejné statky a výzvy zaměřený na změnu klimatu a životního prostředí, udržitelnou energii, lidský rozvoj, potravinová a výživová bezpečnost, udržitelné zemědělství, migrace a azyl. Organizace občanské společnosti a místní autority na poskytnutí větší podpory a zvýšení vlivu v rozvojových strategiích. Součástí nástroje je také nově založený Pan-African Programme, který podporuje africko-evropské strategické partnerství a pokrývá celou Afriku. Geografické programy podporují spolupráci s více než 47 rozvojovými zeměmi z Latinské Ameriky, jižní Asie a severní i jižní východní Asie, střední Asie, Blízkého východu a jižní Afriky. Celkový objem financí pro období 2014 – 2020 je 19.6 mld. EUR,  z toho 11,8 mld. EUR je pro geografické programy, 7 mld. EUR pro tematické programy a 845 mil. EUR pro Pan-African program.

Evropský rozvojový fond (ERF)

Je hlavní nástroj EU pro poskytování pomoci pro AKT, zámořské země a území. Jeho aktivity se týkají ekonomického, sociálního a lidského rozvoje stejně tak jako regionální spolupráce a integrace. Je financován z přímých příspěvků států EU podle příspěvkového klíče a má svá vlastní finanční pravidla. Jedenáctý ERF byl vytvořen mezinárodní smlouvou podepsanou v červnu 2013, která vstoupila v platnost 1. března 2015, poté co byla ratifikována všemi členskými státy EU. Celkový objem financí pro období 2014 – 2020 je 30,5 mld. EUR.

Nástroj předvstupní pomoci II (NPP)

Tento nástroj poskytuje pomoc zemím, které by se v budoucnu mohly stát členy EU, týká se států jako je Makedonie, Turecko, Albánie, Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Černá Hora. Nástroj je zaměřen na finanční a technickou podporu reforem a přípravu práv a povinností, které vznikají se členstvím v EU. Celkový objem financí pro období 2014 – 2020 je 11.7 mld. EUR.

Evropský nástroj sousedství

Tento nástroj se soustředí na spolupráci s zeměmi jižního Středomoří – Alžírsko, Egypt, Libanon, Libye, Jordánsko, Izrael, Maroko, Sýrie, Tunisko, Palestina a východními sousedícími zeměmi – Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina a Rusko. Cílem je posílit demokracii, lidská práva, udržitelný rozvoj a přechod k tržní ekonomice v těchto sousedních zemích. Celkový objem financí pro období 2014 – 2020 je 15,4 mld. EUR.

Nástroj pro Grónsko

Tento nástroj umožňuje EU přispívat k řešení hlavních výzev Grónska jako je diversifikace ekonomie, potřeba zvýšit dovednosti jeho pracovní síly atp. a zároveň také přispívá k administrativní kapacitě této země k formulování a implementování národní politiky v konkrétních oblastech zájmů obou partnerů. Celkový objem financí pro období 2014 – 2020 je 217 mil. EUR.

Zdroje

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}