Financování rozvojové spolupráce EU

Financování rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) má dva hlavní zdroje, a to rozpočet Evropské unie (EU) a Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF).

Evropský rozvojový fond

Nejstarším finančním nástrojem pro rozvojovou spolupráci je Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF). EDF není financován z rozpočtu EU. První EDF byl vytvořen již v roce 1957 a dosahoval tehdy výše 569,4 miliony EUR. Od roku 1975, kdy došlo k uzavření Dohody z Lomé, je fond každých pět let doplňován a objem jeho prostředků významně narůstá. Až Dohoda z Cotonou z roku 2000 zrušila možnost převádět nevyčerpané finanční prostředky z minulého EDF do toho dalšího. V současnosti probíhá financování již z 11. EDF na roky 2014 – 2020, ve kterém byl objem prostředků stanoven na 30,5 miliard EUR.

Do EDF přispívají členské státy Evropské unie každých pět let podle předem stanovených kvót. Ty se odvíjejí především od velikosti hrubého národního produktu a historických vazeb na partnerské země. Česká republika přispívala do 10. EDF přispívat od roku 2011 do roku 2013 a to částkou 115,68 mil. EUR.

Vyplácení prostředků z EDF probíhá prostřednictvím dvou finančních instrumentů. Ten první je založen na bázi grantů a prostředky z něj jdou na sektorové programy, odpouštění dluhů, podporu regionální integrace, apod. Druhý nástroj, který disponuje nižším objemem prostředků a který spravuje Evropská investiční banka (EIB), směřuje finance prostřednictvím úvěrů do podpory soukromých investicí.

Příspěvky států Visegrádské čtyřky do 10. EDF (2008 - 2013)

ZeměPočet obyvatel v mil. osobPříspěvek v %Příspěvek v EUR
Česko10,210,51115 678 200
Maďarsko9,910,55124 751 000
Polsko38,481,3294 866 000
Slovensko5,460,2147 632 200

Rozpočet Evropské Unie

Prostředky z rozpočtu EU jsou určeny na rozvojovou pomoc zemím mimo Afriku, Karibik a Pacifik (African, Caribbean and Pacific countries, ACP) a také na tematické rozvojové programy pro všechny rozvojové země.

22915-vicelety_ramec_2014_2020

Rozvojová spolupráce patří do 4. rozpočtové kapitoly nazvané „Globálbí Evropa“ a její finanční rámec je schvalován vždy na sedm let. V současnosti jsou čerpány prostředky vyčleněné na období mezi roky 2014 a 2020 a jejichž objem dosahuje výše 59 mld. EUR. Tato suma přestavuje 6 % z celkového rozpočtu.
Česká republika kromě příspěvků do obecného rozpočtu dala speciálně na rozvojovou spolupráci EU v roce 2014 2 639,68 mil. Kč, což představovalo 85 % příspěvků ČR na multilaterální spolupráci.

Finanční rámec 2007 - 2013 (Výdajové stropy, v mld. EUR)

Rok2007200820092010201120122013Celkem
EU jako globální partner6,587,007,447,898,439,009,6055,94
Celkem128,09131,49135,32138,46142,45147,08151,89974,77

Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo ke změně struktury výdajů v rozpočtu.

Tyto prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím devíti finančních toků. Pro programovací období 2014 – 2020 se jedná o 5 tematické nástroje – Nástroj pro demokracii a lidská práva, Nástroj pro stabilitu, Nástroj partnerství,  Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a dále geografický nástroj pro rozvojovou spolupráci, ten se dále dělí na Nástroj pro předvstupní pomoc, Evropský nástroj sousedství, Nástroj pro Grónsko a Nástroj pro rozvojovou spolupráci.

Přehled nástrojů financování vnější činnosti EU (2014-2020)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci

Jedná se o nejkomplexnější nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument, DCI), který pokrývá následující geografické oblasti: Asie, Střední Asie, Latinská Amerika, Blízký východ a Jihoafrická republika. Skládá z pěti tematických programů (jsou otevřené pro všechny rozvojové země): Potravinová bezpečnost, Investice do lidského kapitálu, Migrace a azyl, Nevládní aktéři a místní autority a Životní prostředí a přírodní zdroje. Jeho posledním pilířem je kompenzační nástroj pro signatáře protokolu o ohledně obchodování cukru. Na projekty v rámci tohoto nástroje je na období mezi lety 2014 a 2020 určeno 19,7 mld. EUR na geografické programy a na tematické programy.

Zaměření programů do jednotlivých geografických oblastí vychází ze specifických regionálních potřeb. VAsii je pozornost soustředěna zejména na dosažení Rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání také na podporu občanské společnosti a problematiku lidských práv. Ve střední Asii jsou prostředky věnovány především na boj proti HIV/AIDS. Prostředky směřující do Latinské Ameriky jsou určeny hlavně na sociální programy. Na Blízkém východě jsou programy zaměřeny hlavně na dobré vládnutí a otázku lidských práv. V Jihoafrické republice jsou finance využívány na boj proti pandemii AIDS a problematiku rovnosti ve společnosti a sociální exkluze.

Nástroj evropského sousedství a partnerství

Tento instrument má dva komponenty. První je věnovaný partnerským zemím v postsověském prostoru, na Blízkém východě a v severní Africe. Druhý je zaměřený na přeshraniční spolupráci. Základním cílem je posílit spolupráci a postupnou ekonomickou integraci s nejbližšími sousedskými zeměmi, které nemají za cíl vstoupit do EU. Programové zaměření je velmi široké a zahrnuje témata jako např. politický dialog a reformy, sociální rozvoj a rovnost pohlaví nebo také oblast kultury, výzkumu a univerzitní mobility. Na oba komponenty dohromady je vyhrazeno na roky 2007 a 2013 11,18 mld. EUR, přičemž většina prostředků je použita v rámci první skupiny zemí.

Nástroj pro demokracii a lidská práva

Tento nástroj je zaměřen především na podporu demokracie, právního státu, ochranu základních lidských práv a transparentního průběhu voleb. Měl by doplňovat implementaci ostatních politik Evropské unie. Využívá se také při podpoře Nástroje pro stabilitu. Objem prostředků pro roky 2007 – 2013 je stanoven na 1,1 mld. EUR.

Nástroj pro stabilitu

Cílem tohoto nového nástroje (funguje od roku 2007) je zajistit bezpečnost v partnerských zemích EU v případě probíhající nebo potenciální krize a z dlouhodobého hlediska podporovat bezpečnost i v zemích stabilních. Na roky 2007 až 2013 pro tento nástroj bylo vyčleněno 2,06 mld. EUR.

Nástroj pro předvstupní pomoc

Prostředky pro z tohoto nástroje jsou určeny pro stávající a potenciální kandidátské, tedy hlavně Turecko a země Balkánského poloostrova. Jdou především na budování institucionálních kapacit, posilování právního státu, administrativní i ekonomické reformy, sociálního rozvoje, ale i na regionální a přeshraniční spolupráci. Tento nástroj nahradil dříve používané instrumenty PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS. Celkový objem financí na období 2007 až 2013 činí 11,46 mld. EUR.

Nástroj pro humanitární pomoc

Tento nástroj je zaměřen na pomoc, materiální podporu a ochranu obětí přírodních katastrof, válek a jiných ozbrojených konfliktů. Mezi tematické priority patří záchrana lidských životů, doprava pomoci na místo krize, krátkodobé rekonstrukční práce a vyrovnávání se s migračními následky neštěstí. Pomoc v rámci tohoto nástroje koordinuje Úřad pro humanitární pomoc (ECHO).

Nástroj pro makrofinanční pomoc

Prostředky z tohoto nástroje jsou směřovány na posílení hospodářských a politických reforem. Cílem je finanční stabilita a prosazení tržně orientované ekonomiky. Programy vycházejí ze specifických potřeb jednotlivých zemí. Přijímajícími zeměmi jsou především balkánské státy,  země postsovětského regionu a některé středomořské státy.

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

Tento instrument nahradil prostředky poskytované na problémy spojené s jadernou bezpečností v rámci programu TACIS a je tak orientován na všechny rozvojové země, a ne jen na státy postsovětského prostoru. Program je zaměřen na kooperaci a dohled při stavbě jaderných reaktorů, otázku jaderného odpadu a vyhořelého paliva a další problémy Pro rozpočtové období 2007 až 2013 je na tento instrument vyhrazeno 524 mil. EUR

Nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi

Instrument je zaměřen podporu ekonomické, finanční a technické spolupráce s ostatními průmyslovými zeměmi.

Tohoto počtu nástrojů bylo dosaženo během jednání o nové finanční perspektivě od roku 2004; původně se v oblasti vnějších vztahů využívalo více než 100 nástrojů a programů. Jednotlivé finanční nástroje nedefinují politické a strategické směřování pomoci. Jejich znění je dostatečně flexibilní, aby umožňovalo reakci podle aktuální priorit ES. Prostředky za jednotlivých nástrojů jsou rozdělovány prostřednictvím grantů a veřejných kontraktů.

Zdroje

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
− 4 = dva