Instituce EU

Základ institucionálního systému Evropské unie tvoří Evropská komise (EK), Rada Evropské unie, Evropský parlament (EP) a Evropská rada – setkání nejvyšších představitelů členských států, která určují další směřování Unie. Vedle těchto nejdůležitějších institucí existuje také Soudní dvůr EU, který je jediným kontrolním orgánem EU, a Účetní dvůr, který spravuje a kontroluje rozpočet EU. Poradními orgány jsou Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Unie disponuje i finančními institucemi – Evropskou investiční bankou, Evropským investičním fondem a Evropskou centrální bankou.

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je nejdůležitější rozhodovací institucí. Zastupuje především, na rozdíl od Komise, zájmy jednotlivých členských států. Jedná se o pravidelná setkání jednotlivých rezortních ministrů a jejích zástupců, kteří určují politiku v daných oblastech kompetence. Jednání všech resortních Rad s výjimkou Rady pro zahraniční věci řídí představitel předsedající země. Radě pro zahraniční věci předsedá vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Každodenní agendu pro jednání ministrů má na starosti Výbor stálých zástupců (Comité des représentants permanents, COREPER).
V první polovině roku 2009 byla předsedající zemí Rady Česká republika.

Ministři (státní tajemníci) členských zemí EU, kteří mají na starosti rozvojovou politiku se setkávají jednou za šest měsíců při neformálním zasedání Rady pro rozvoj. Tato setkání jsou v současnosti součástí Rady pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council). Tato rada, která se schází jedenkrát za měsíc se zabývá všemi oblastmi vnějších vztahů včetně problematiky rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Návrhy EK jsou postoupeny Pracovním skupinám (PS) Rady – pro oblast rozvojové politiky jsou to PS nazývané „Rozvojová spolupráce“ (Development Working Group, CODEV) a „AKT“ (země Afriky, Karibiku a Tichomoří). Při jednání v těchto skupinách se hledají kompromisy mezi stanovisky jednotlivých členských států.

V další fázi se návrhem zabývá Výbor stálých zástupců. Toto jednání se odehrává podle závažnosti agendy na dvou úrovních – COREPER II (velvyslanci států při EU), COREPER I (zástupci velvyslanců států při EU).

Pokud je na návrzích z EK v pracovních skupinách shoda, hlasuje se o nich v COREPER. O otázkách rozvojové spolupráce se rozhoduje kvalifikovanou většinou (50 % členských států a 255 kladných hlasů). Pokud v PS shody dosaženo nebylo, jedná o návrzích COREPER. Pokud ji nedosáhne ani tento výbor, je dále postoupena k rozhodnutí do Rady pro rozvoj nebo do GAERC.

Z celkového počtu 345 hlasů jich Česká republika má 12, stejně jako např. Belgie, Maďarskem nebo Portugalsko. Největším počtem disponují země s největším počtem obyvatel – Francie, Itálie, Německo a Velká Británie s 29 hlasy.

Stávající způsob rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě pomocí vážených hlasů se má změnit od 1. listopadu 2014. Od tohoto data bude za kvalifikovanou většinu považován souhlas nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.

Evropská komise

Evropská komise je nadnárodní jmenovanou institucí, která disponuje především exekutivními pravomocemi. Zároveň má kompetence i v legislativní oblasti – může iniciovat návrhy, dohlíží nad dodržováním již přijatých smluv a také zastupuje EU ve vnějších vztazích. Je vedena předsedou, kterým je od roku 2010 již podruhé J. M. Barroso a v současnosti se skládá z 27 komisařů. Nově dle Lisabonské smlouvy je místopředsedou Komise vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Catherine Ashtonová).

Českým eurokomisařem na období 2010 – 2014 je Štefan Füle, který zodpovídá za oblast rozšiřování EU.

V rámci Evropské komise je rozvojová politika primárně v kompetenci komisařů, kteří se zabývají politikou vůči třetím zemím. V současnosti jsou to následující komisaři:

 • Místopředsedkyně Komise – Federica Mogherini (vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)
 • Komisař pro rozvoj – Neven Mimica
 • Komisař pro obchod – Cecilia Malmstrom
 • Komisař pro rozšíření a politiku sousedství – Johannes Hahn
 • Komisařka pro humanitární pomoc a řešení krizí – Christos Stylianides

Každodenní agendu jednotlivých komisařů vykonávají tzv. Generální ředitelství (Directorate general, DG):

 • Generální ředitelství pro rozvojovou spolupráci – EuropeAid (DG DEVCO)
 • Úřad pro humanitární pomoc (ECHO)
 • Generální ředitelství pro rozšíření (DG ELARG)
 • Generální ředitelství pro obchod (DG TRADE)

Vysoká představitelka a zároveň místopředsedkyně Komise nemá k dispozici žádné generální ředitelství, ale stojí v čele Evropské služby pro vnější činnost (EEAS)

Generální ředitelství pro vnější vztahy (DG RELEX) bylo po přijetí Lisabonské smlouvy zrušeno.

Za strategii rozvojové spolupráce EU (dříve v kompetenci DG DEV) a za její realizaci (dříve DG EuropeAid) zodpovídá nové generální ředitelství pro rozvojovou spolupráci – EuropeAid (DG DEVCO). To má také na starosti spolupráci se zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (African, Caribbean and Pacific countries, ACP). DG DEVCO bude jediným partnerem Evropské služby pro vnější činnost a dalších sektorových komisariátů v oblasti rozvojové spolupráce.

V roce 1992 vzniklo DG ECHO, které má reagovat na aktuální krize ve světě; v případě přírodních katastrof a konfliktů poskytuje rychlou a flexibilní pomoc. Disponuje proto také vlastními prostředky, které přicházejí jak z rozpočtu EU, tak z Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF).

DG ELARG, řízené Štefanem Füle, má v kompetenci vztahy se zeměmi, které chtějí vstoupit do EU. Pro tyto země byl vytvořen tzv. Nástoj pro předvstupní pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA).

DG TRADE odpovídá za obchodní vztahy mezi EU a třetími zeměmi. Tento komisariát se snaží prostřednictvím zapojení jednotlivých zemí do světové ekonomiky obchodního systému o podporu jejich rozvoje a odstranění chudoby.

Vztahy a politika vůči rozvojovým zemím může být i náplní práce jiných orgánů a nástrojů (např. Komisariát pro životní prostředí nebo Společné zemědělské politiky). V takovém případě by měl být kladen maximální důraz na kooperaci a komplementaritu s činností DG DEV.

Evropský parlament

Evropský parlament je jedinou občany volenou institucí v institucionálním systému EU. Poslanci jsou voleni v přímých volbách od roku 1979. Jeho nejdůležitější pravomoci jsou v legislativní a rozpočtové oblasti. Evropský parlament také kontroluje činnost Komise a dále mimo jiné vyslovuje souhlas s mezinárodními dohodami a přijímáním nových zemí do EU. Současný parlament má 736 členů, kteří se sdružují do frakcí na základě politické afilace – nejsilnější je v současnosti Evropská lidová strana s 264 členy.
Česká republika má v této instituci 22 zástupců.

Na řešení problematiky rozvojové spolupráce byl v EP zřízen Výbor pro rozvojovou spolupráci, který se jmenuje DEVE. Zabývá se oznámeními a návrhy EK, vypracovává vlastní návrhy zpráv, dohlíží nad rozpočtem ES pro rozvojovou pomoc a na plnění dohody z Cotonou, účastní se misí monitorujících volby a koordinuje práci meziparlamentních a ad-hoc delegací spadajících do jeho působnosti.

V období 2004-2009 byl českým zástupcem v tomto výboru Jan Zahradil. V současném volebním období je Jan Zahradil ve výboru DEVE náhradníkem.

Pokud má DEVE vypracovat zprávu k dané otázce nebo oznámení EK, určí ze svých členů zpravodaje, který dokument připraví. Ostatní politické skupiny mohou jmenovat svého stínového zpravodaje. Jakmile DEVE zprávu schválí, předloží ji zpravodaj v Parlamentu, který o ni hlasuje v plénu.

Zdroje

 • Austrian EU-Platform of Development NGOs. (2007). Understanding EU Development Cooperation. Vienna.
 • Exnerová, V. (ed.). (2005). Globální problémy a rozvojová spolupráce. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.
 • Cihelková, E., Jakš, J. a kol. (2004). Evropská integrace – Evropská Unie. Praha: Oeconomica, 2004

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}