Rozvojové cíle tisíciletí – MDGs

V září roku 2000 byla na Summitu tisíciletí v New Yorku všemi členskými státy Organizace spojených národů (OSN) schválena tzv. Miléniová deklarace. Jednalo se o průlomovou událost – všechny země se zavázaly k naplňování osmi konkrétních cílů, směřujících k odstranění chudoby v rozvojovém světě. Tyto Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs) jsou dále rozpracovány do osmnácti dílčích úkolů a měřeny více než čtyřiceti ukazateli. Právě konkrétnost a měřitelnost přijatých cílů je jednou z hlavních předností nového plánu na omezování chudoby.

Přehled základních cílů:

 1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad
 2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny
 3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti
 4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost
 5. cíl: Zlepšit zdraví matek
 6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
 7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí
 8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj

V České republice bojuje za naplnění techto cílu kampaň Česko proti chudobě

Prvních sedm cílů je zaměřeno na zlepšení situace v rozvojových zemích, v rámci osmého cíle je pak zdůrazněna role vyspělých států, které by měly být silnými a vstřícnými partnery. Tyto cíle a jejich dílčí úkoly stanovující konkrétní měřitelné hodnoty by měly být naplněny do roku 2015 (za výchozí je brán rok 1990). Předpokladem jejich splnění je právě komplexní přístup – v obsahové rovině, není vyzdvihováno žádné z témat, ale naopak je zdůrazňována provázanost jednotlivých cílů, které nemohou být vyřešeny individuálně.

V rámci prvního cíle by mělo být dosaženo snížení počtu lidí, kteří žijí z příjmu menšího než 1 USD na den, a omezení počtu lidí trpících hladem na polovinu. Další dva cíle kladou důraz na to, aby byl dětem umožněn přístup k základnímu vzdělaní a aby byla odstraněna diskriminace podle pohlaví na základních a středních školách, tj. aby se změnil dosavadní nepoměr v neprospěch dívek. Následující tři cíle počítají se snížením dětské úmrtnosti o dvě třetiny, snížením mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny a zastavením šíření HIV/AIDS, malárie a dalších závažných onemocněni. Hlavním smyslem těchto cílů je předejít umíraní lidí ze zbytečných důvodů, jímž je možno zabránit, a na následky nemocí, které jsou ve vyspělém světě běžně léčitelné. Právě tyto důvody jsou často překážkou pro další rozvoj daných společností. Sedmý cíl usiluje o rozvoj infrastruktury hlavně v oblasti dostupnosti nezávadné pitné vody. Dále směřuje k zlepšení situace v příměstských chudinských čtvrtích (slumech) a snížení počtu jejich obyvatel. Posledním aspektem tohoto cíle je snaha o začlenění principů udržitelného rozvoje do politik jednotlivých států a důraz na ochranu přírodních zdrojů.

Nejkomplexnější osmý cíl obsahuje sedm úkolů a v podstatě naznačuje, jakým způsobem by měly vyspělé státy pomoci rozvojovým zemím. Jsou mezi nimi zmíněny chronicky nedostatečně řešené problémy, jako je oddlužování rozvojových zemí, nedostupnost léků a lékařského materiálů nebo nových technologií. Důležitým bodem je snaha dále rozvinout pravidla mezinárodního obchodu a finančního systému a také navýšení efektivní oficiální rozvojové pomoci (Official Development Assistance, ODA). Důraz je také kladen na respektování specifik jednotlivých zemí nebo skupin zemí.

V roce 2005 se uskutečnil vrcholný summit OSN, který měl za cíl zhodnotit dosavadní naplňování  MDGs. Nebylo však mnoho důvodů k radosti. Přestože se v některých úkolech a regionech prosazují pozitivní tendence, na globální úrovni se jedná spíše o stagnaci. Je zřejmé, že k úspěšnému splnění cílů bude třeba především v rozvinutých zemích vyvinout daleko větší úsilí. Současná oficiální rozvojová pomoc je několikanásobně nižší než jsou subvence do zemědělského sektoru. Podíl oficiální rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu nedosahuje (a vzhledem k probíhající ekonomické recesi asi v brzké době nedosáhne) podílů, k nimž se vyspělé státy opakovaně zavázaly – Valné shromáždění OSN se už v roce 1970 zavázalo k číslu 0,7 % hrubého domácího produktu (HDP), členské státy Evropské unie v roce 2002 na summitu v Barceloně schválily za cíl 0,33 % hrubého národního důchodu (HND). Pro rozvoj chudších oblastí světa je nutné také zpřístupnit trhy rozvinutých států především pro export zemědělských produktů, oděvů a textilu. V poslední době je také tlak na větší efektivnost poskytování oficiální rozvojové pomoci a vyšší míru spolupráci mezi jednotlivými donory.

Velkou část odpovědnosti nesou také samotné rozvojové země. Ty by měly být schopné zformulovat si za pomoci partnerů z vyspělejších států národní strategie rozvoje, které by pak samy naplňovaly. Nedílnou součástí jejich úsilí by měla být snaha o posilování lidských a institucionálních kapacit, důraz na ekologickou a sociální udržitelnost rozvoje, ale také zlepšení dobrého vládnutí, zvýšení transparentnosti a efektivnosti nakládání s rozvojovou pomocí a zlepšení fungování státního aparátu.

V roce 2008 zveřejnila OSN zprávu o plnění MDGs (The Millenium Development Goals Report). Tento dokument potvrzuje trend z minulých let – v některých cílech a některých oblastech je dosahováno pokroku, např. jako dosažitelné se jeví snížení počtu lidí žijících v chudobě na polovinu; významný pokrok byl také učiněn v oblasti dostupnosti základního vzdělání. Na druhé straně zbývá hodně cílů a úkolů, které pravděpodobně splněny nebudou (např. rozvoj nejchudšího regionu subsaharské Afriky nebo cíl zrovnoprávnění pohlaví) a vzhledem k současné ekonomické situace ve světě se tento trend spíše prohloubí. V návaznosti na zveřejnění této zprávy se koncem září 2008 konal v New Yorku summit, kde se zúčastnění zástupci vlád, nevládního sektoru i soukromého sféry znovu zavázali k plnění cílů stanovených v Miléniové deklaraci. Posledním důležitým setkáním byla konference financování rozvoje, která se konala počátkem prosince 2008 v Dohá už v atmosféře prohlubující se ekonomické recese. Nepřinesla v podstatě žádné hmatatelné výsledky, jen zopakovala již dříve učiněné sliby a nestanovila ve svém závěrečném dokumentu mnoho konkrétních závazků.

Více informací

Zdroje

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
× 1 = osm