Partneři FoRS

V ČR:

Iniciativa Měj se k světu vznikla jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje. České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy.

____


Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla za účelem vyvolání a vedení veřejné diskuse o klimatické krizi, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatických změn zejména v rozvojových zemích.

____


Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů, plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice, navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem.

____


Kampaň Česko proti chudobě je kampaň českých nevládních neziskových organizací, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi věnujícími se otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí. Kampaň je součást celosvětové kampaně Global Call to Action Against Poverty (GCAP).

____


V zahraničí:

CONCORD

CONCORD je evropská konfederace sdružující NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastupuje tyto organizace především ve vztahu k Evropské komisi a vůči dalším mezinárodním strukturám, vytváří společná stanoviska k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce.

__

____


GENE-Global-Education-Network-Europe-Global-Education-Magazine

GENE – Global Education Network Europe je evropská síť ministerstev, agentur a dalších národních orgánů zodpovědných za podporu, financování a tvorbu politiky v rámci globálního vzdělávání. Hlavní misí této sítě je zajištění přístupu ke kvalitnímu globálnímu vzdělávání v Evropě a dosahuje toho kombinováním odborných znalostí, sdílením strategií a vzájemného učení se, které vedou k lepším výsledkům na národní úrovni.

__

__

____


__

CNS_logo

North South Centre of Council of Europe (Centrum Sever-Jih Rady Evropy) bylo založeno za účelem podpory dialogu mezi Evropou, jižním Středozemím a Afrikou mimo jiné k přijímání politik solidarity v souladu s cíli Rady Evropy. Jeho misí je rozvoj občanské společnosti a soustředí se na něj zejména podporou mládeže a žen prostřednictvím mezikulturního dialogu a globálního vzdělávání.

__

__

____


csop-mainlogo2CSO Partnership for Development Effectiveness je otevřenou platformou sdružující organizace občanské společnosti z celého světa kolem tématu efektivní rozvojové spolupráce. Platforma se snaží zefektivnit rozvoj přeformováním architektury globální pomoci a podporou organizací občanské společnosti působící v této oblasti.

____


Forus je globální sítí národních platforem neziskových organizací a regionálních koalic z 5 kontinentů. Forus funguje jako katalyzátor a jakožto zástupce těchto organizací se snaží posilovat kapacity občanské společnosti a zajistit efektivní participaci aktérů občanské společnosti v oficiálních vyjednáváních.

____


Donoři

Česká rozvojová agentura je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. Zaměřuje se na snížení chudoby, zlepšení kvality života a udržitelný rozvoj ve světě. Poskytuje podporu v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“, který nabízí podporu v oblasti vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

____


Výsledek obrázku pro eu logoEvropská unie je politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Podporu poskytuje v rámci projektu Koherentní Evropa pro udržitelný rozvoj, který pomáhá v Unijní politice zohlednit a aplikovat rozvojové cíle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Za cíl si klade především podpořit koherentní politiky, posílit kritické porozumění klíčových aktérů o globální vzájemné propojenosti a jejich zapojení do konkrétních politických opatření pro udržitelný rozvoj.

__

____


Forus podporuje projekt Cooperation Committee for Cambodia. Ten je zaměřen na zapojení členů FoRS působících v Kambodži i místních NNO a má za cíl především přispět k zefektivnění české bilaterální ZRS v této prioritní zemi, lepším podmínkám pro působení NNO a propojení českých i místních organizací.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí