Projekty 2009

Podpora kapacit platformy FoRS v roce 2009

Hlavní řešitel: FoRS

Partneři a spolupracující organizace: členové a pozorovatelé FoRS, CONCORD, Trialog, DEEEP.

Poskytovatel dotace: MZV ČR – Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

Částka: 1 167 000,- Kč

Doba trvání: 12 měsíců (1.1. – 31.12.2009)

Popis: Projekt byl základním pilířem v dlouhodobém rozvoji FoRS a jeho členských a pozorovatelských organizací. Umožnil FoRS koordinovat efektivně působit na jednotlivé instituce na národní i evropské úrovni, posílit kapacity NNO a zapojit jich co nejvíce do ZRS a dále posílit povědomí o ZRS u politiků, odborné i české veřejnosti.

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

Projekt FoRS pro české předsednictví EU: Efektivnost organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Hlavní řešitel: FoRS

Partneři a spolupracující organizace: ADRA, Development Worldwide, EDUCON, Multikulturní Centrum Praha, Člověk v tísni, Glopolis – Pražský institut pro globální politiku

Poskytovatel dotace: Evropská komise (Non-State Actors and Local Authorities in Development – Nestátní subjekty a územní samospráva v rozvoji) a MZV ČR (Podpora trojstranných projektů českých subjektů na rok 2009)

Částka: 240 000,- EUR poskytla EK v rámci přímého grantu, přičemž FoRS vyčerpal 3 121 813,- Kč v roce 2009. MZV ČR poskytlo 681.350 Kč.

Doba trvání: 15 měsíců (1.10.2008 -1.3.2010)

Popis: Hlavním cílem projektu bylo přispět k efektivní spolupráci při poskytování rozvojové pomoci v rámci EU prostřednictvím angažování občanské společnosti a zvýšení podpory ze strany veřejnosti a politiků. Projekt byl zaměřen především na formulování a sdílení principů efektivnosti rozvoje z hlediska organizací občanské společnosti a jejich následné prosazování u veřejných i politických činitelů během českého předsednictví v Radě EU v období leden – červen 2009. Aktivity jsou popsány výše.

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

„Policy“ aktivity platformy českých rozvojových nevládních neziskových organizací

Hlavní řešitel: FoRS

Partneři: BOND – British Overseas NGOs for Development, Dóchas – association of Irish Non-Governmental Development Organisations

Poskytovatel dotace: Předsednický fond

Částka: 44 796,- EUR, v roce 2009 FoRS vyčerpal 585 099,- Kč.

Doba trvání: 23 měsíců (1.1.2008 – 31.11.2009)

Popis: Projekt byl zaměřen na vznik FoRS policy aktivit, na podporu aktivní participace českých rozvojových NNO v rozvojové politice na národní i evropské úrovni. Jedna z hlavních aktivit projektu byla vytvoření pozice „Policy Officer“ a pracovní skupiny „Policy“. Dále se projekt zaměřil na ustavení „Policy“ struktury FoRS, včetně formulace strategie a vytvoření vhodných nástrojů na realizaci „Policy“ práce na české i evropské úrovni, a to v kontextu přípravy na předsednictví v EU.

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

Posilování globální zodpovědnosti: Tvorba znalostní sítě o rozvojových strategiích určená k posílení přesahu iniciativ neziskového sektoru v nových členských státech Evropské unie

Hlavní řešitel: CASE – Centrum Analiz, Społeczno-Ekonomicznych (Centrum pro sociální a ekonomický výzkum – Polsko)

Partneři a spolupracující organizace:

ODI – Overseas Development Institute, FoRS, HAND – Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség (Maďarská asociace NNO rozvojové spolupráce a humanitární pomoci), Grupa Zagranica – Stowarzyszenie polskich NGOs działająncych za granicą (Sdružení polských NNO pracujících v zahraničí), MVRO –  Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Slovensko), partneři z rozvojových zemí (CASE Kyrgyzstan, CASE Moldova, CASE Transcaucasus, partneři ODI v Latinské Americe a Africe)

Poskytovatel dotace: Evropská komise, spolufinancování poskytlo MZV ČR.

Částka: 12 755 EUR, v roce 2009 FoRS vyčerpal 57 115 Kč.

Doba trvání: 30 měsíců (1.3.2007 – 31.8.2010)

Popis: Projekt je zaměřen na podporu nových vazeb mezi nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a předními think tanky ve starých i nových členských státech EU včetně rozvoje vztahů s jejich příslušnými partnery v rozvojových zemích. Projekt je zacílen na zlepšení povědomí o rozvojových problémech, zvýšení povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci v nových členských státech EU a také na rozvoj strategického dialogu o rozvojové problematice na fórech pořádaných v rámci EU. Aktivity projektu zahrnují zahajovací workshop, projektový webový portál (development-network.eu / stránka už nefunguje), publikaci strategických zpráv a sérii 8 setkání u kulatého stolu.

 

Platforma a asistenční tým „Helpdesk“ pro zvyšování schopností českých nestátních neziskových organizací působících v rozvojové spolupráci získávat a spravovat finanční prostředky z Evropské komise

Hlavní řešitel: punto.sud (Itálie)

Partneři a spolupracující organizaceFoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Maďarsko), APEL SERVICE (Rumunsko), Človek v ohrození (Slovensko), Caritas w Polsce (Polská Caritas), Support To Life (Turkey)
Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) v programu „Non-state Actors and Local Authorities in Development“, od roku 2010 také MZV ČR.

Částka: 34 154,4 EUR, v roce 2009 FoRS vyčerpal 232 710 Kč.

Doba trvání: 24 měsíců (1. 1. 2009 – 31.12. 2010)

Popis projektu: Cílem projektu je posílení kapacit nestátních subjektů a orgánů územní samosprávy v nových členských státech Evropské unie (NMS) při přípravě a realizaci projektů financovaných Evropskou komisí (EuropeAid) v rozvojových zemích a v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Hlavní aktivity zahrnují webový portálspecializovaný na poskytování informací o možnostech financování z EuropeAid včetně návodů na přípravu, realizaci a uzavírání projektů (http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php), dále stálý asistenční týmpunto.sud (tzv. helpdesk), který poskytuje soustavnou podporu organizacím a školení pro organizace z NMS zaměřená na posílení kapacit pro přípravu projektových žádostí a pro řízení projektů financovaných EuropeAid.

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}