Projekty 2012

Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change Lab – Engaging Local Society in Sustainable Development

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci; Plan Finland v rámci projektu DEEEP

Partneři: CONCORD a další organizace a platformy EU

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program „Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Podpora trojstranných projektů českých subjektů“, Číslo projektu: 19/2012/42; Evropská komise v rámci projektu DEEEP 3: Europeans‘ engagement for the Eradication of Global Poverty vedeného organizací PLAN Finland/DEEEP, Číslo projektu: DCI-NSA ED/2009/202-424

Výše skutečně spotřebované dotace: 950 345,63 Kč (část implementovaná přes FoRS)

Doba trvání: 1. 1. 2012 – 30. 9. 2012

Cíle: Zvyšování kapacit pracovníků NNO v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji – prohloubení znalostí o specifických tématech souvisejících s udržitelným rozvojem. Výměna informací, dobrých praxí, metodologií a podpora budoucích partnerství mezi pracovníky z různých NNO na poli GRV a osvěty.

Hlavní aktivity:

 • příprava, realizace a následné činnosti kolem týdenní mezinárodní letní školy rozvojového vzdělávání a jejího programu
 • publikace materiálů globálního rozvojového vzdělávání na webových stránkách – Change Lab Toolkit naleznete zde.
 • vytvoření webové stránky s publikovanými dokumnety – http://changelab.deeep.org
 • vytvoření on-line platformy – http://deeep.org/forum.html

Kontakt: Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí

Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové

Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF), Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0027

Výše skutečně spotřebované dotace v roce 2012: Za FoRS: 579 322,44 Kč (z celkového rozpočtu 34 868 564,79, z toho pro FoRS 2 209 744,78 Kč)

Doba trvání: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Cíle: Vytvoření sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí, která umožní propojení a spolupráci předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféry. Cíle bude dosaženo vytvořením společných projektů a platforem pro předávání informací, organizací seminářů/konferencí, realizací zahraničních pobytů, vytvořením kontaktního místa ad.

Hlavní aktivity:

 • vznik řešitelského týmu pro rozvojová studia (vytvoření okruhu badatelů v dané odbornosti, pravidelná setkání cca 2-3 do roka, předávání informací, diskuze o aktuálních problémech výzkumu, příprava společných projektů (GAČR, EU, atd.), analýzy nových směrů výzkumu, společné vzdělávací aktivity, informace o předmětech vyučovaných v rámci MEO, ad hoc visiting přednášky, plánování všech klíčových aktivit sítě a jednotlivých týmů apod.)
 • webové stránky – www.resareas.cz
 • propagování kontaktního místa v Hradci Králové, které zabezpečuje pravidelnou informační službu a informace o jednotlivých mimoevropských teritoriích (otvírací doba a kontakty na www.resareas.cz)
 • Odborné stáže v ČR
  • Stáž Martina Černého v organizaci Glopolis_duben 2013
  • Stáž Terezy Čajkové (ADRA) v organizaci Glopolis_květen 2013
  • Stáž Květa Štěpánové (FoRS) v organizaci Člověk v tísni_červen 2013
  • Stáž Adély Chlumecké v organizaci Wontanara_červen 2013
  • Stáž Lenky Prasličákové v organizaci SADBA_červen 2013
  • Stáž Kateřiny Štěpničkové (ARPOK) v organizaci Respect Publishing_červen 2013
  • Stáž studenta/ky ČZU ve FoRS_červenec 2013
  • Stáž na ČRA_září 2013
  • Mimopražští stážisté nárok na proplacení nákladů, přijímající instituce nárok na finanční příspěvek ve výši 21 000 Kč.
 • Zahraniční stáže
  • Stáž Martiny Kollerové (ADRA) na Slovensku (Trénink efektivní rozvojové spolupráce – Trnava)
  • Stáž Markéty Lančové (ADRA) v Thajsku/Barmě (lidská práva, demokratizace a dopady zahraniční pomoci na místní komunity v barmské pohraniční oblasti Thajska)
  • Stáž Adély Stiborové (FoRS) v Etiopii (seznámení s projekty rozvojové spolupráce a sběr kontaktů pro potřeby sítě)
  • Stáž Marie Hokrové (Člověk v tísni) v Kambodži (spolupráce s kambodžskou nevládní organizací PNKA a posilování kapacit českého globálního rozvojového vzdělávání a osvěty)
  • Stáž v organizaci CONCORD (policy officer/ka FoRS)
 • Podpora účasti na konferencích
  • Podpora účasti Jany Miléřové na konferenci „European Consultation on the CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE)_červen 2012
  • Podpora účasti Inky Píbilové na konferenci Evropské evaluační společnosti, EES 2012_říjen 2012
  • Podpora účasti Tomáše Tožičky (EDUCON) na World Social Forum_duben 2013
  • Podpora účasti Petra Lebedy (Glopolis) na Global Forum on Development, OECD 2013_duben 2013
  • Podpora účasti Petra Lebedy (Glopolis) na konferenci k tématu post-MDGs pořádanou OSN v rámci Generálního shromáždění OSN v New Yorku_září 2013
 • Semináře, workshopy a konference
  • Workshop o spolupráci mezi NNO, privátním a akademickým sektorem_listopad 2012. Zpráva zde.
  • Seminář How can economic growth work for development of developing countries” – Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental Organisations and Business Actor_duben 2013
  • Česká rozvojová spolupráce na křižovatce (odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy)_květen 2013
  • Rozvojový den FoRS_květen 2013
  • Humanitární kongres_10. – 11.října 2013 v Praze a Olomouci
 • Publikace
  • Studie o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem
  • Role rozvojové spolupráce a českých rozvojových NNO v měnícím se světě
  • Výzvy a témata z diskusí o post-MDGs
  • Česká humanitární pomoc do zahraničí

Kontakt: Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz, všechny informace jsou dostupné na fóru www.fors.cz/forum

 

Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRs – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2012

Hlavní řešitel:    FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři:    evropská konfederace CONCORD, Trialog – Development NGOs in the Enlarged EU, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS

Poskytovatel dotace:    Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program „Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Posilování kapacit platforem NNO“, Číslo projektu: 17/2012/01

Výše skutečně spotřebované dotace:    700 000 Kč

Doba trvání:    1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Cíle:    Posilovat NNO jako kvalifikované partnery rozvojové spolupráce na národní a evropské úrovni

Hlavní aktivity:

 • Sledování ZRS ČR a komunikace společných stanovisek FoRS
 • Formulování společných stanovisek na úrovni EU
 • Koordinační a informační činnost – web, forum, zasedání SR a DR
 • Vzdělávání a posilování kapacit členů a pozorovatelů – 1 školení, metodika pro Kodex, peer reviews, vysílání zástupců
 • Fungující Sekretariát a financování
 • Účast FoRS v CONCORD a spolupráce s dalšími partnery v EU
 • Spolupráce s českými nevládními partnery
 • Zvyšování informovanosti o ZRS – webové stránky, tiskové zprávy, výroční zpráva.

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

Trialog Central Training 2012 „Advancing Beyond 2015: EU-12 contributions to a global development framework after the MDGs“

Hlavní řešitel:    FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři:  TRIALOG – Development NGOs in the enlarged EU, evropská konfederace CONCORD, kampaň Beyond2015

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program „Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Podpora trojstranných projektů českých subjektů“, Číslo projektu: 19/2012/43

Výše skutečně spotřebované dotace: 91 200 Kč (jako spolufinancování projektu v celkové výši 563 812 Kč)

Doba trvání:    1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Cíle:    Zvýšit povědomí NNO v České republice a zemích EU-12 o nové rozvojové agendě po roce 2015 a vytvoření podmínek pro jejich další vzájemnou spolupráci

Hlavní aktivity:

 • Konference „Advancing Beyond 2015 – příno zemí EU-12 v rámci agendy po MDGs (24.4: 2012) v rámci TRIALOG Central Training (24. – 25.4.)
 • Zpracování briefing paperu o post-MDG agenda – http://www.trialog.or.at/images/doku/fors_post2015brief_final.pdf
 • Informační výměna mezi cílovými skupinami a dalšími zainteresovanými subjekty v ČR a EU

Kontakt:    Zuzana Dudová, zuzana.dudova@fors.cz

Závěrečná zpráva je k dispozici zde.

 

Posilování kapacit FoRs v oblasti AidWatch a víceletého finančního rámce EU (Strengthening the work on AidWatch and the nes EU Multi-annual Financial Framework) – National Project

Hlavní řešitel: FoRS

Partneři: členské a pozorovatelské organizace FoRS

Poskytovatel grantu: CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation
Výše skutečně spotřebované dotace: 127 648,77 Kč (5 090,80 EUR)

Doba trvání: 1. 5. 2012 – 30. 11. 2012

Cíle:    Budování kapacit FoRS v oblasti analýzy statistických dat o ZRS obecně a zlepšit schopnost formulace požadavků vůči MZV pro podporu české ZRS i intenzivnější zapojení ČR do procesu tvorby nového víceletého finančního rámce EU.

Hlavní aktivity:

 • Zpracování příspěvku do zprávy CONCORD Aidwatch a pozičního dokumentu o české ZRS za rok 2011 – http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/12/AW-FoRS.pdf
 • Prezentace zprávy CONCORD Aidwatch, červen 2012 (kulatý stůl s poslanci a novináři), vydání tiskové zprávy
 • Dva vzdělávací semináře na téma efektivnosti rozvoje a víceletého finančního rámce, vedené experty konfederace CONCORD
 • Aktivní zapojení do pracovní skupiny CONCORD Aidwatch
 • Kulatý stůl s relevantními činiteli MZV při příležitosti vydání druhé zprávy CONCORD Aiwatch, zhodnocení české ZRS a implementace závazků z Busanu; napojení na kampaň Česko proti chudobě

Kontakt:    Zuzana Dudová, zuzana.dudova@fors.cz

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde. 

 

Posilování práce na Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) – Regional Project

Hlavní řešitel:    FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: Grupa Zagranica (Zagranica Group), Polsko; Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovensko; Nemzetkozi Humanitáius Fejlesztésiés Civil Szovetség (HAND), Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND), Maďarsko

Poskytovatel grantu: CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation

Výše skutečně spotřebované dotace: 88 494,41 Kč (3 507,18 EUR)

Doba trvání:    5. 5. 2012 – 15. 11. 2012

Cíle:    Posílení kapacit platforem zemí V4, Slovinska a Chorvatska v oblasti analýzy klíčových aspektů rozvojové politiky EU, zejména v souvislosti se zprávou CONCORD Aidwatch týkající se rozvojové spolupráce jednotlivých zemí a s víceletým finančním rámcem EU.

Hlavní aktivity:

 • Dvoudenní seminář, zahrnující teoretické školení (metodologie zpracování zprávy Aidwatch, příprava advocacy strategie) i sdílení zkušeností a praktických doporučení; 3 účastníci z každé země, 2 experti ze zahraničí. Zpráva zde. Další dokument zde.
 • Aktivity mají umožnit kriticky nahlížet na situaci v ostatních zemích, formulovat vlastní postoje a zapojovat se do tvorby politik na národní úrovni i na úrovni EU, včetně pozičních dokumentů konfederace CONCORD. V praxi k tomu může sloužit mj. zpráva CONCORD Aidwatch, která umožňuje lépe sledovat míru plnění závazků jednotlivých zemí v oblasti rozvojové spolupráce v době ekonomické krize a souvislost mezi politikami EU a děním na národní úrovni.

Kontakt:    Zuzana Dudová, zuzana.dudova@fors.cz

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

Zlepšení funkcí a designu webových stránek FoRS a forum fors (Improvement of the FoRS websites and forum.fors functions and design)

Hlavní řešitel: FoRS

Poskytovatel grantu: TRIALOG – Development NGOs in enlarged Europe

Výše skutečně spotřebované dotace: 37 000,00 Kč (1 484,93 EUR)

Doba trvání: 1. 7. 2012 – 15. 9. 2012

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

Školení jak připravit úspěšnou žádost na Evropskou Komisi (Training on how to prepare the successful EC project application)

Hlavní řešitel: FoRS

Poskytovatel grantu: TRIALOG – Development NGOs in enlarged Europe

Výše skutečně spotřebované dotace: 64 840,52 Kč (2 604,56 EUR)

Doba trvání: 1. 7. 2012 – 15. 9. 2012

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

FoRS je dále aktivně zapojen do souvisejících projektů členských organizací: 

 • ADRA: Trénink osobní bezpečnosti pro pracovníky humanitárních a rozvojových organizací, 24.5. a 18. – 22.6. 2012
 • Člověk v tísni: uspořádání 3 kulatých stolů k fundraisingu v rámci projektu Posílení fundraisingových kapacit rozvojových neziskových organizací ve střední Evropě
 • SIRIRI: Peer Review Siriri – podpora zavádění metodologie peer review a pořádání pravidelných setkání v rámci Development Coffee

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}