Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravě stanovisek, výměně informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím internetové konference board@fors.cz (Správní a Dozorčí rada, Sekretariát), a zejména interního internetového fóra všech členů a pozorovatelů. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

 • Témata: Kvalita a evaluace, propojování s dalšími aktéry mimo FoRS (privátní sektor, VŠ aj.), sdílení metodik, sbližování globální a environmentální oblasti, implementace a aktualizace Národní strategie GRV, podněty k RVP (MŠMT, MZV, ČRA, neformální vzdělávání), propagace GRV témat a cílů, vzdělávání členů PS GRV, Rozpracování Vize vzdělávání pro Česko a vzdělávací části manifestu Měj se k světu, zapojení se do mezinárodního Týdne GRV.
 • Členové: Člověk v tísni (vedoucí PS), ADRA, ARPOK, Centrum Dialog, Česká evaluační společnost, Diakonie ČCE, DWW, EDUCON, Glopolis, Humanitas Afrika, Charita ČR, INEX – SDA, Multikulturní centrum Praha, Na zemi,  Partners Czech, SEVER, SIRIRI, ShineBean, Univerzita Palackého v Olomouci, ČZU, MOST, CARE ČR, Neslyšící s nadějí, Burma Center Prague.

Policy

 • Témata: Sledování objemu, kvality a efektivnosti české dvoustranné i mnohostranné ZRS a příprava stanovisek za FoRS (např. k plánu ZRS na další roky, střednědobému výhledu, nové Koncepci ZRS po roce 2017, aj.), sledování peer review OECD DAC 2016 a konstruktivní zapojení se do něj, kontakty s českými politiky a úředníky, příprava krátkých tematických paperů, téma koherence politik pro udržitelný rozvoj – zapojení se do formování priorit a sledování naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje na úrovni ČR aj.
 • Členové: FoRS Sekretariát (vedoucí PS), Česká evaluační společnost, Člověk v tísni, Fair Trade Česko a Slovensko, Glopolis, Ústav mezinárodních vztahů, Charita ČR, SIRIRI, ADRA, Diakonie ČCE, EDUCON, Společnost Podané ruce, Světlo pro svět, ČZU, CARE ČR.

Efektivnost

 • Témata: Podpora zkvalitnění systému evaluací ZRS ČR, revize Kodexu efektivnosti FoRS před každoročním sebehodnocením členů a pozorovatelů, podpora procesu peer learning ve FoRS, příprava školení na plánování, monitorování a evaluace, agenda globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness, podíl na úpravě procesní metodiky, formulářů a hodnotících kritérií ČRA aj.

 • Členové: DWW (vedoucí PS), CARE ČR, Česká evaluační společnost, Člověk v tísni, ČZU, Charita ČR, IOM, Pro-Contact, ShineBean, SIRIRI, Caritas-VOŠ Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci.

Humanitární pomoc

 • Témata: Snaha o navyšování prostředků na humanitární pomoc v rámci ZRS ČR a její efektivnost, načasování a obsah humanitárních výzev, sledování situace na evropské úrovni (financování z DG ECHO EK), sdílení informací, aktivit, postojů; vzdělávání členů PS Humanitární pomoc.

 • Členové: Lékaři bez hranic (vedoucí PS), ADRA, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Univerzita Palackého v Olomouci, Caritas-VOŠ Olomouc, SIRIRI, CARE ČR.

Financování

 • Témata: Sdílení informací a zkušeností v oblasti financování NNO na české i evropské úrovni, financování NNO ze strany firem ve vazbě na etické kodexy NNO.
 • Členové: FoRS Sekretariát (vedoucí PS), Česká evaluační společnost, DWW, Charita ČR, CARE ČR, Společnost Podané ruce, Člověk v tísni, NaZemi.

Veřejné zakázky (ad hoc)

 • Témata: PS vznikla v r. 2015 na základě interní debaty o vhodných způsobech zapojení soukromého sektoru do ZRS – chce se zaměřit na parametry a kritéria veřejných zakázek v ZRS a na identifikaci vhodných inovativních modalit v zapojování soukr. sektoru do ZRS, jež by podporovaly přidanou hodnotu v projektech a také mezisektorová partnerství.
 • Členové: EDUCON, DWW.

Migrace a rozvoj

 • Témata: PS vznikla, resp. byla znovu obnovena na začátku roku 2016. Jedná se tedy o nejnovější PS FoRS, která se formuje na základě aktuálních potřeb členů a pozorovatelů FoRS.
 • Členové: ADRA (vedoucí PS), Diakonie ČCE (vedoucí PS), FoRS,  INEX-SDA, Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, CARE ČR, ARPOK, Caritas-VOŠ Olomouc, Glopolis, IOM, Charita ČR, Česká evaluační společnost, Světlo pro svět, UPOL.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}