Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravu stanovisek, výměnu informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím internetové konference board@fors.cz (Správní a Dozorčí rada, Sekretariát), a zejména internetového fóra všech členů a pozorovatelů, které je zároveň přístupné i expertům z organizací mimo FoRS. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

  • Pracovní skupina se zabývá přípravou specializovaného webu o globálním rozvojovém vzdělávání, aktualizací databáze publikací, přípravou seminářů, účastí na DARE (Development Awareness Raising and Education – rozvojová osvěta a vzdělávání) Foru CONCORD (evropská rozvojová konfederace nevládních neziskových organizací) a advocacy týkající se nových grantových výzev Evropské komise.

Policy

  • Pracovní skupina sleduje českou a evropskou zahraniční rozvojovou spolupráci; připravuje stanoviska za České fórum pro rozvojovou spolupráci (například k plánu zahraniční rozvojové spolupráce a střednědobému výhledu, k víceletému plánu financování Evropské unie, doporučení před Radou ministrů Evropské unie); připravuje české stránky pro CONCORD AidWatch (hodnotící zpráva evropské rozvojové konfederace nevládních neziskových organizací); a připravuje krátké tématické papery.

Efektivnost

  • Pracovní skupina monitoruje implementaci Kodexu Českého fóra pro rozvojovou spolupráci; vede tzv. peer reviews; a zapojuje se do akcí týkající se efektivnosti na úrovni Evropské unie (dotazník CONCORD, dotazník Evropská komise, Partnerství organizací občanské společnosti pro rozvojovou efektivnost).

Gender

  • Pracovní skupina školí školitele v genderu, rozvoji, a v používání školícího manuálu; zohledňuje genderové problematiky v rozvojových projektech.

Humanitární pomoc

  • Pracovní skupina připravuje a organizuje Mezinárodní humanitární kongres; sleduje humanitární pomoc Evropské unie; ovlivňuje systém české humanitární pomoci; a vyměňuje zkušenosti mezi organizacemi.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce pro zdravotně postižené

  • Pracovní skupina sdílí zkušenosti se zdravotně postiženými v rozvojových zemí; diskutuje nad společnými zájmy členů i pozorovatelů Českého fóra pro rozvojovou spolupráci o tématu zdravotně postižených; podporuje realizaci pomoci pro osoby se zdravotním postižením v rozvojových zemích.

Rozvojová studia

  •  Pracovní skupina prohlubuje spolupráci mezi akademickou sférou a nevládními neziskovými organizacemi a hledá zdroje financování pro společné aktivity.

Komunikace a Public Relations

  • Pracovní skupina si vyměňuje zkušenosti s extrerní komunikací nevládních neziskových organizací; připravuje zadání pro společný průzkum veřejného mínění za České fórum pro rozvojovou spolupráci; připravuje komunikační strategii pro rozvojové nevládní neziskové organizace; a připravuje obsah seminářů a workshopů týkající se a vztahující se ke komunikaci.

Finance

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1


Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek