Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravu stanovisek, výměnu informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím internetové konference board@fors.cz (Správní a Dozorčí rada, Sekretariát), a zejména internetového fóra všech členů a pozorovatelů, které je zároveň přístupné i expertům z organizací mimo FoRS. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

 • Pracovní skupina se zabývá tématy jako je kvalita a evaluace programů globálního rozvojového vzdělávání (GRV); propojení GRV a oblasti ovlivňování politik (policy); ovlivňování formálního vzdělávání; propojení GRV a oblasti komunikace/Public Relations; rozšíření GRV o další oblasti, zejména na neformální vzdělávání; propojování s dalšími aktéry mimo FoRS (business); spolupráce s vysokými školami; sdílení metodik; sbližování globální a environmentální oblasti ve vzdělávání; nové možnosti financování; implementace Národní strategie GRV; podněty k rámcovým vzdělávacím programům  RVP (MŠMT, MZV, ČRA, neformální vzdělávání); propagace GRV témat a cílů (aktuální témata jako forma propagace GRV); vzdělávání členů PS GRV.

Policy

 • Pracovní skupina se zabývá sledováním české a evropské zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a přípravou stanovisek za FoRS (např. k plánu ZRS a střednědobému výhledu, víceletému plánu financování EU, doporučení před Radou ministrů); přípravou české stránky pro Concord AidWatch zprávu; přípravou advocacy strategie FoRS před volbami 2014; navazováním kontaktů s českými politiky; přípravou krátkých tematických materiálů apod.

Efektivnost

 • Pracovní skupina se zabývá revizí Kodexu efektivnosti FoRS před sebehodnocením členů a pozorovatelů; podporou procesu peer review; přípravou metodiky pro hodnocení průřezových témat ZRS (ve spol. s PS Gender a Čes. evaluační společností); přípravou školení na participativní metody plánování, monitorování a evaluace; diskuzí nad klíčovými oblastmi, které se týkají realizace a využití evaluací, s evaluátory a realizátory projektů; agendou globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness.

Gender

 • Pracovní skupina vypracovala ve spolupráci s Českou evaluační společností metodiku pro zohlednění genderové problematiky v  projektech ZRS. Dále se pracovní skupina zabývá propojením tématu gender s oblastí ovlivňování politik (policy); sledováním evaluací ZRS ČR z genderového hlediska, aj.

Humanitární pomoc

 • Pracovní skupina se zabývá následujícími tématy: navyšování prostředků v české humanitární pomoci; lobbying za humanitární pomoc; podpora MZV; prostředky české humanitární pomoci a agentury UN; otázka načasování humanitárních výzev; znovu otevřená a vracející se otázka certifikací humanitárních organizací, a to jak na globální, tak na národní úrovni; podpora českých NNO prostřednictvím UN Flash Appeals; situace v ECHO; aktuální humanitární krize, sdílení informací, aktivit, postojů; plánování a další osud humanitárního kongresu.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce pro zdravotně postižené

 • Pracovní skupina se zaměřuje na sdílení zkušeností v práci se zdravotně postiženými v rozvojových zemích; diskuzi nad společnými zájmy členů i pozorovatelů z FoRS v oblasti práce se zdravotně postiženými. Dále pracovní skupina řeší téma konvence dle práv týkajících se osob se zdravotním postižením a podpory realizace pomoci pro osoby se zdravotním postižením v rozvojových zemích.

Komunikace a Public Relations

 • Pracovní skupina se zabývá přípravou komunikačního rámce FoRS a praktického manuálu pro komunikaci; sdílením zkušeností v oblasti P. R. a komunikace; přípravou výzkumu veřejného mínění o postojích občanů k humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráci; přípravou obsahu vzdělávacích akcí v oblasti komunikace pro členské a pozorovatelské organizace.

Finance

 • Pracovní skupina zatím nebyla svolána. V případě zájmu by se zabývala sledováním agendy financování rozvoje v nejširším smyslu i konkrétními podmínky financování rozvojových projektů na úrovni České rozvojové agentury a Evropské komise.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
7 − = jedna