Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravě stanovisek, výměně informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím setkávání Správní rady, Dozorčí rady a Sekretariátu FORS. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Efektivnost

 • Témata: Podpora zkvalitnění systému evaluací ZRS ČR, revize Kodexu efektivnosti FoRS před každoročním sebehodnocením členů a pozorovatelů, podpora procesu peer learning ve FoRS, příprava školení na plánování, monitorování a evaluace, agenda globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness, podíl na úpravě procesní metodiky, formulářů a hodnotících kritérií ČRA aj.

 • Členové: ADRA, Arnika, Bez Mámy, CARE ČR, CARITAS – VOŠs, Česká evaluační společnost (ČES), Člověk v tísni (ČvT), Česká zemědělská univerzita (ČZU), Charita ČR, Development Worldwide (DWW), International Organization for Migration (IOM), Česká koalice pro ochranu biodiverzity (NFCCBC), Pro-Contact, ShineBean, SIRIRI, Světlo pro svět, Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Gender

 • Témata: Příprava Národního akčního plánu k implementaci rezoluce RB OSN k ženám, míru a bezpečnosti; školení pro členy a pozorovatele FoRS na zohledňování genderu v projektech.
 • Členové: Arnika, CARE ČR, ČES, Člověk v tísni, ČZU, Diakonie ČCE, DWW, IOM, Nesehnutí, Shinebean, Světlo pro svět, ÚMV

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

 • Témata: Kvalita a evaluace, propojování s dalšími aktéry mimo FoRS (privátní sektor, VŠ aj.), sdílení metodik, sbližování globální a environmentální oblasti, prosazování aktualizace Národní strategie GRV, podněty k RVP (MŠMT, MZV, ČRA, neformální vzdělávání), propagace GRV témat a cílů, vzdělávání členů PS GRV, snaha o udržení objemu dotačního titulu GRV u ČRA ve stávající výši. Zapojení se do přípravy semináře North-South Centra při Radě Evropy o GRV v ČR, zapojení se do mezinárodního Týdne GRV.
 • Členové: ADRA, Arnika, ARPOK, Bez Mámy, CARE ČR, ČES, ČZU, Člověk v Tísni, ČvT – Jeden svět na školách, Charita ČR, Diakonie ČCE, Glopolis, Inex-SDA, IOM, MOST, NaZemi, Nesehnutí, Neslyšící s nadějí, NFCCBC, SADBA, SEVER, Shinebean, Světlo pro svět, UPOL

Humanitární pomoc

 • Témata: Snaha o navyšování prostředků na humanitární pomoc v rámci ZRS ČR a její efektivnost, načasování a obsah humanitárních výzev, sledování situace na evropské úrovni (financování z DG ECHO EK), sdílení informací, aktivit, postojů; vzdělávání členů PS Humanitární pomoc.

 • Členové: ADRA, Bez Mámy, CARE ČR, CARITAS – VOŠs, Červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, IOM, Lékaři bez hranic (MSF), Neslyšící s nadějí, SADBA, ShineBean, SIRIRI, Světlo pro svět, UPOL

Financování

 • Témata: Sdílení informací a zkušeností v oblasti financování NNO na české i evropské úrovni, financování NNO ze strany firem ve vazbě na etické kodexy NNO. Agenda PS je částečně řešena v rámci jiných struktur FoRS: SR, PS Efektivnost, Ad hoc PS k dotačnímu titulu ČRA Podpora kapacit a partnerství NNO, PS GRV.
 • Členové: ADRA, Arnika, Bez Mámy, CARE ČR, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, DWW, INEX-SDA, IOM, Lékaři bez hranic, Multikulturní centrum Praha (MKC), NaZemi, Nesehnutí, Neslyšící s nadějí, NFCCBC, SADBA, ShineBean, SIRIRI, Společnost Podané ruce, Světlo pro svět

Migrace a rozvoj

 • Témata: Skupina se zaměřuje na: (1) sdílení/vč mapování CZ i zahraničních informačních zdrojů – sdílení dat, vlastních analýz, příkladů dobré praxe – především vzdělávání a osvěta, (2) sdílení informací o akcích, již probíhající a nadcházející spolupráci. Je v kontaktu s Konsorciem NNO pracujících s migranty v ČR. Má zástupkyni v Migrační task force Hubu 1 CONCORD.
 • Členové: ADRA, Arnika, Bez Mámy, Burma Center Prague, CARE ČR, CARITAS – VOŠ, ČES, ČZU, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Glopolis, IOM, Migrační konsorcium, Lékaři bez hranic, ShineBean, SIRIRI, Světlo pro svět, UPOL

Policy

 • Témata: Sledování objemu, kvality a efektivnosti české dvoustranné i mnohostranné ZRS a příprava stanovisek za FoRS (např. k plánu ZRS na další roky, střednědobému výhledu, nové Strategii ZRS po roce 2017, aj.), kontakty s českými politiky a úředníky, příprava krátkých tematických paperů, téma koherence politik pro udržitelný rozvoj – zapojení se do formování priorit a sledování naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje na úrovni ČR aj.
 • Členové: ADRA, Arnika, CARE ČR, ČES, Člověk v tísni, ČZU, Chartia ČR, Diakonie ČCE – středisko HRS, Fairtrade Česko a Slovensko, FoRS, Glopolis, INEX-SDA, IOM, NaZemi, Nesehnutí, Neslyšící s nadějí, ShineBean, SIRIRI, Společnost podané ruce, Světlo pro svět, ÚMV, UPOL, Život 90

Komunikace

 • Témata: Podpora na sociálních sítích, vydávání společných prohlášení a tiskových zpráv k jednotlivým tématům.
 • Členové: ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Lékaři bez hranic, Nesehnutí, Světlo pro svět

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}