Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravě stanovisek, výměně informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím internetové konference board@fors.cz (Správní a Dozorčí rada, Sekretariát), a zejména interního internetového fóra všech členů a pozorovatelů. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Efektivnost

 • Témata: Podpora zkvalitnění systému evaluací ZRS ČR, revize Kodexu efektivnosti FoRS před každoročním sebehodnocením členů a pozorovatelů, podpora procesu peer learning ve FoRS, příprava školení na plánování, monitorování a evaluace, agenda globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness, podíl na úpravě procesní metodiky, formulářů a hodnotících kritérií ČRA aj.

 • Členové: DWW (Vedoucí PS), CARE ČR, ČES, Člověk v tísni, ČZU, Charita ČR, IOM, Pro-Contact, ShineBean, SIRIRI, Caritas-VOŠs Olomouc, UPOL, ADRA, Arnika, NFCCBC

Gender

 • Témata: Příprava Národního akčního plánu k implementaci rezoluce RB OSN k ženám, míru a bezpečnosti; školení pro členy a pozorovatele FoRS na zohledňování genderu v projektech.
 • Členové: CARE ČR, Česká evaluační společnost, Člověk v tísni, ČZU, Gender Studies, Development Worldwide, ÚMV (Míla O´Sullivan), Blanka Šimůnková (koordinace dle témat)

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

 • Témata: Kvalita a evaluace, propojování s dalšími aktéry mimo FoRS (privátní sektor, VŠ aj.), sdílení metodik, sbližování globální a environmentální oblasti, prosazování aktualizace Národní strategie GRV, podněty k RVP (MŠMT, MZV, ČRA, neformální vzdělávání), propagace GRV témat a cílů, vzdělávání členů PS GRV, snaha o udržení objemu dotačního titulu GRV u ČRA ve stávající výši. Zapojení se do přípravy semináře North-South Centra při Radě Evropy o GRV v ČR, zapojení se do mezinárodního Týdne GRV.
 • Členové: Člověk v tísni (Vedoucí PS), ADRA, ARPOK, , ČES, Diakonie ČCE, DWW, EDUCON, Glopolis, Humanitas Afrika, Charita ČR, INEX – SDA, Multikulturní centrum Praha (MKC), NaZemi,  SEVER, SIRIRI, ShineBean, Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), ČZU, MOST, CARE ČR, SADBA, Neslyšící s nadějí, Burma Center Prague, NFCCBC, Arnika, Světlo pro svět

Humanitární pomoc

 • Témata: Snaha o navyšování prostředků na humanitární pomoc v rámci ZRS ČR a její efektivnost, načasování a obsah humanitárních výzev, sledování situace na evropské úrovni (financování z DG ECHO EK), sdílení informací, aktivit, postojů; vzdělávání členů PS Humanitární pomoc.

 • Členové: Lékaři bez hranic (vedoucí PS), ADRA, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Univerzita Palackého v Olomouci, Caritas-VOŠ Olomouc, SIRIRI, CARE ČR, Neslyšící s nadějí.

Financování

 • Témata: Sdílení informací a zkušeností v oblasti financování NNO na české i evropské úrovni, financování NNO ze strany firem ve vazbě na etické kodexy NNO. Agenda PS je částečně řešena v rámci jiných struktur FoRS: SR, PS Efektivnost, Ad hoc PS k dotačnímu titulu ČRA Podpora kapacit a partnerství NNO, PS GRV.
 • Členové: FoRS Sekretariát (vedoucí PS), Česká evaluační společnost, DWW, Charita ČR, CARE ČR, Společnost Podané ruce, Člověk v tísni, NaZemi, SIRIRI, NFCCBC.

Migrace a rozvoj

 • Témata: Skupina se zaměřuje na: (1) sdílení/vč mapování CZ i zahraničních informačních zdrojů – sdílení dat, vlastních analýz, příkladů dobré praxe – především vzdělávání a osvěta, (2) sdílení informací o akcích, již probíhající a nadcházející spolupráci. Je v kontaktu s Konsorciem NNO pracujících s migranty v ČR. Má zástupkyni v Migrační task force Hubu 1 CONCORD.
 • Členové: ADRA (Vedoucí PS), Diakonie ČCE, Glopolis, Člověk v tísni, IOM, Světlo pro svět, Lékaři bez hranic, INEX-SDA, CARE ČR, ARPOK, Caritas-VOŠ Olomouc, Charita ČR, ČES, SIRIRI, UPOL

Policy

 • Témata: Sledování objemu, kvality a efektivnosti české dvoustranné i mnohostranné ZRS a příprava stanovisek za FoRS (např. k plánu ZRS na další roky, střednědobému výhledu, nové Strategii ZRS po roce 2017, aj.), kontakty s českými politiky a úředníky, příprava krátkých tematických paperů, téma koherence politik pro udržitelný rozvoj – zapojení se do formování priorit a sledování naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje na úrovni ČR aj.
 • Členové: FoRS sekretariát (Vedoucí PS), Česká evaluační společnost (ČES), Člověk v tísni, ČČK, Fairtrade Česko a Slovensko, Glopolis, Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), Charita ČR, SIRIRI, ADRA, Diakonie ČCE, , Společnost Podané ruce, Světlo pro svět, Česká zemědělská univerzita (ČZU), CARE ČR, Ekumenická akademie, UPOL, Na Zemi, Neslyšící s nadějí.

Veřejné zakázky (ad hoc)

 • Témata: PS vznikla v r. 2015 na základě interní debaty o vhodných způsobech zapojení soukromého sektoru do ZRS – chce se zaměřit na parametry a kritéria veřejných zakázek v ZRS a na identifikaci vhodných inovativních modalit v zapojování soukr. sektoru do ZRS, jež by podporovaly přidanou hodnotu v projektech a také mezisektorová partnerství.
 • Členové: EDUCON, DWW.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}