Sebehodnotící dotazník FoRS

Často kladené dotazy

Kodex efektivnosti obsahuje principy rozvojové efektivnosti v pěti hlavních oblastech: Znalost problematiky, Transparentnost a odpovědnost, Partnerství, Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. U každého principu je uveden soubor pěti indikátorů sestavených tak, aby naplňovaly minimální standardy akceptovatelné všemi organizacemi a aby bylo možné jejich dosažení kvantifikovat i kvalifikovat (např. doložit konkrétními příklady). Členské organizace FoRS kodex přijaly na Valné hromadě 1. 6. 2011 a zavázaly se tak k prosazování schválených principů ve své činnosti a k pravidelnému hodnocení jejich dodržování na základě stanovených indikátorů. Přihlášením ke Kodexu a ke Stanovám FoRS členové rovněž vyjadřují, že závažné porušení vyznačených principů (viz klíčové indikátory) může vést k vyloučení organizace z platformy FoRS.

Kodex je důležitý i pro naši komunikaci se státními institucemi, politiky, místní samosprávou nebo soukromým sektorem, od kterých často žádáme, aby byli více transparentní. Je rovněž důležitý pro posilování důvěry veřejnosti v neziskové organizace.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci se kromě jiného snaží podporovat členské organizace při zvyšování kvality a efektivnosti jejich vlastního působení v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Všechny organizace FoRS  v konečném důsledku příspívají k naplnění vize FoRS – tj. odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv a předcházení a nenásilné řešení konfliktů.

Každoroční sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti je především příležitostí pro reflexi, ideálně v rámci širšího týmu organizace, o principech zde uvedených a o jejich uplatňování v praxi vně i uvnitř organizací.  Umožňuje ujasnit si, ve kterých oblastech je třeba se dále zlepšovat. Souhrnné výsledky sebehodnocení budou představeny na Valné hromadě FoRS (26. 5. 2016). Sekretariát s nimi bude dále pracovat především v rámci aktivit pro členy a pozorovatele.

Členové a pozorovatelé vyplní dotazník, který je sestaven tak, že sleduje jednotlivé indikátory efektivnosti stanovené ke každému z pěti principů Kodexu (celkem se jedná o 25 indikátorů – tedy cca 25 otázek). Všechny indikátory lze hodnotit v kategoriích: „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“. U všech indikátorů je žádoucí uvést pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností. U žádného z indikátorů nelze akceptovat odpověď „není relevantní“; například i organizace, které realizují své projekty zcela bez partnerů, si musí uvědomit, že mají svou „partnerskou“ odpovědnost a určité závazky vůči dalším členským organizacím, Sekretariátu a Správní radě FoRS. Za partnerskou dohodu lze považovat také společný závazek dodržovat principy efektivnosti.

Sebehodnocení provádí každá organizace sama za sebe. Je na ní, jakým procesem uvnitř organizace dojde k odpovědím. Minimálně doporučujeme provádět hodnocení společně s dalšími pracovníky vlastní organizace, zpětná vazba od kolegů je důležitá z hlediska zvýšení objektivnosti hodnocení i pro posilování společné odpovědnosti uvnitř organizace a ztotožnění se společnými cíli a postupy. Další formu s větším prvkem objektivity nabízí mechanismus tzv. „peer learning“, tedy proces vzájemné zpětné vazby mezi jednotlivými organizacemi (bližší informace zde).

Poskytnuté informace ze strany členů a pozorovatelů FoRS budou uchovány jako důvěrný materiál a nezveřejňovány. Seznam organizací, které sebehodnocení za daný rok odevzdaly, bude zveřejněn na webové stránce FoRS (www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz). Pro účely Valné hromady a externí prezentace bude zpracováván souhrnný dokument s vyhodnocením výsledků všech vyplněných formulářů bez uvedení názvů organizací.

Pro sebehodnocení je rovněž možné využít mechanismu tzv. peer learningu, tedy vzájemné zpětné vazby mezi dvěma organizacemi ve FoRS, příp. dalšími organizacemi/jednotlivci. Více o peer learningu naleznete na webu FoRS zde.

Nejprve je nutné vyplnit identifikační údaje (název Vaší organizace, příjmení a jméno vyplňujícího a jeho funkce v organizaci) a uvést, zda máte zájem o peer learning. Pokud ano, je třeba vyplnit kontaktní údaje osoby ve Vaší organizaci, která by se peer learningu mohla zúčastnit.

Následuje hodnocení jednotlivých indikátorů spadající pod jednotlivé principy (pod každým z pěti principů je pět indikátorů, celkem tedy 25 indikátorů). Ke každému indikátoru existuje detailnější vysvětlení, které si můžete přečíst rozkliknutím symbolu otazníku. U každého indikátoru je třeba zvolit jednu odpověď z možností „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“, uvést konkrétní pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností a je zde také možnost uvést další komentáře. V průběhu vyplňování dotazníku se můžete vracet k předchozím odpovědím a po dokončení sebehodnocení dotazník odešlete kliknutím na tlačítko „Send“.

Jako praktický podklad pro sebehodnocení jednotlivými pracovníky organizace může posloužit verze dotazníku ve formátu Word (ke stažení zde). Výsledné hodnocení poté daná organizace vloží do on-line dotazníku, případně je možné vyplněný formulář ve Wordu poslat na sekretariát FoRS (marie.zazvorkova@fors.cz).

Práce s výsledky sebehodnocení v roce 2015

Jako nejlépe naplňované byly hodnoceny principy „Transparentnost a  odpovědnost“, „Respekt lidských práv a rovnost mezi muži a ženami“ a „Partnerství“. Prostor pro zlepšení naopak představovaly některé aspekty principů „Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost“ a „Znalost problematiky“. Souhrnné výsledky naleznete zde. Sekretariát FoRS se snažil především posílit oblast související s odpovědností za dopady, a  to především realizací různých souvisejících akcí: panelová diskuze Nové trendy v evaluacích a prezentaci jejich  výstupů (18. 9. 2015), workshop Odpovědná spotřeba organizací 25. 11. 2015) a workshopu na plánování, monitoring a evaluace (8.- 9. 3. 2016) (program zde, hodnocení zde).

Dotazník ve formátu Word si můžete stáhnout zde (výsledné hodnocení je možné vložit do on-line dotazníku, případně poslat na sekretariát FoRS marie.zazvorkova@fors.cz).

Dotazník, prosím, vyplňte do 13. května zde:

Název organizace
Příjmení a jméno vyplňujícího
Funkce v organizaci
Máte zájem o peer learning? ?
V případě zájmu o peer learning uveďte kontakt na osobu ve Vaší organizaci, která by se peer review mohla zúčastnit. Bližší informace o peer learningu na http://www.fors.cz/clenove-a-pozorovatele/kodex-efektivnosti-fors/peer-review/#.VTX32tGJjIU
Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
E-mail

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}