Kodex efektivnosti FoRS

(Kodex efektivnosti FoRS byl přijat Valnou hromadou FoRS 1. 6. 2011)

Jednou z důležitých oblastí působení FoRS je  podpora  členských  a  pozorovatelských  organizací  při  zvyšování  kvality  a  efektivnosti  jejich   vlastního   působení   v   oblasti   zahraniční   rozvojové   spolupráce,   rozvojového  vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Cílem všech činností členů a pozorovatelů  FoRS je podporovat pozitivní změny v životě obyvatel rozvojových zemí, s důrazem na  dlouhodobé přínosy pro nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny.  Členové  a  pozorovatelé  FoRS  se  hlásí  k rámcovým  principům  rozvojové  efektivnosti  shrnutým  v Prohlášení  pražské  konference z června  2009  (viz  příloha  1 Kodexu)  a  Istanbulským  principům odsouhlaseným  v  globálním  procesu  Otevřeného  fóra  pro  rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti (viz příloha 2 Kodexu).  Na  základě  otevřené  diskuse  přijali  členové  a  pozorovatelé  FoRS  Kodex  efektivnosti,  jehož  součástí  je  systém  pravidelného  hodnocení  dodržování  schválených  principů  a  indikátorů. Bylo odsouhlaseno, že principy efektivnosti budou sledovány v pěti hlavních  oblastech (po kliknutí na název oblasti se zobrazí její obsah):

  1. Znalost problematiky
  2. Transparentnost a odpovědnost
  3. Partnerství
  4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami
  5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost

Plné znění Kodexu efektivnosti FoRS si můžete přečíst zde (PDF)

See FoRS Code on Effectivness in English here (PDF)

Často kladené dotazy

Kodex efektivnosti obsahuje principy rozvojové efektivnosti v pěti hlavních oblastech: Znalost problematiky, Transparentnost a odpovědnost, Partnerství, Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. U každého principu je uveden soubor pěti indikátorů sestavených tak, aby naplňovaly minimální standardy akceptovatelné všemi organizacemi a aby bylo možné jejich dosažení kvantifikovat i kvalifikovat (např. doložit konkrétními příklady). Členské organizace FoRS kodex přijaly na Valné hromadě 1. 6. 2011 a zavázaly se tak k prosazování schválených principů ve své činnosti a k pravidelnému hodnocení jejich dodržování na základě stanovených indikátorů. Přihlášením ke Kodexu a ke Stanovám FoRS členové rovněž vyjadřují, že závažné porušení vyznačených principů (viz klíčové indikátory) může vést k vyloučení organizace z platformy FoRS.

Kodex je důležitý i pro naši komunikaci se státními institucemi, politiky, místní samosprávou nebo soukromým sektorem, od kterých často žádáme, aby byli více transparentní. Je rovněž důležitý pro posilování důvěry veřejnosti v neziskové organizace.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci se kromě jiného snaží podporovat členské organizace při zvyšování kvality a efektivnosti jejich vlastního působení v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Všechny organizace FoRS  v konečném důsledku příspívají k naplnění vize FoRS – tj. odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv a předcházení a nenásilné řešení konfliktů.

Každoroční sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti je především příležitostí pro reflexi, ideálně v rámci širšího týmu organizace, o principech zde uvedených a o jejich uplatňování v praxi vně i uvnitř organizací.  Umožňuje ujasnit si, ve kterých oblastech je třeba se dále zlepšovat. Souhrnné výsledky sebehodnocení budou představeny na Valné hromadě FoRS. Sekretariát s nimi bude dále pracovat především v rámci aktivit pro členy a pozorovatele.

Členové a pozorovatelé vyplní dotazník, který je sestaven tak, že sleduje jednotlivé indikátory efektivnosti stanovené ke každému z pěti principů Kodexu (celkem se jedná o 25 indikátorů – tedy cca 25 otázek). Všechny indikátory lze hodnotit v kategoriích: „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“. U všech indikátorů je žádoucí uvést pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností. U žádného z indikátorů nelze akceptovat odpověď „není relevantní“; například i organizace, které realizují své projekty zcela bez partnerů, si musí uvědomit, že mají svou „partnerskou“ odpovědnost a určité závazky vůči dalším členským organizacím, Sekretariátu a Správní radě FoRS. Za partnerskou dohodu lze považovat také společný závazek dodržovat principy efektivnosti.

Sebehodnocení provádí každá organizace sama za sebe. Je na ní, jakým procesem uvnitř organizace dojde k odpovědím. Minimálně doporučujeme provádět hodnocení společně s dalšími pracovníky vlastní organizace, zpětná vazba od kolegů je důležitá z hlediska zvýšení objektivnosti hodnocení i pro posilování společné odpovědnosti uvnitř organizace a ztotožnění se společnými cíli a postupy. Další formu s větším prvkem objektivity nabízí mechanismus tzv. „peer learning“, tedy proces vzájemné zpětné vazby mezi jednotlivými organizacemi (bližší informace zde).

Poskytnuté informace ze strany členů a pozorovatelů FoRS budou uchovány jako důvěrný materiál a nezveřejňovány. Seznam organizací, které sebehodnocení za daný rok odevzdaly, bude zveřejněn na webové stránce FoRS. Pro účely Valné hromady a externí prezentace bude zpracováván souhrnný dokument s vyhodnocením výsledků všech vyplněných formulářů bez uvedení názvů organizací.

Pro sebehodnocení je rovněž možné využít mechanismu tzv. peer learningu, tedy vzájemné zpětné vazby mezi dvěma organizacemi ve FoRS, příp. dalšími organizacemi/jednotlivci. Více o peer learningu naleznete na webu FoRS zde.

Nejprve je nutné vyplnit identifikační údaje (název Vaší organizace, příjmení a jméno vyplňujícího a jeho funkce v organizaci) a uvést, zda máte zájem o peer learning. Pokud ano, je třeba vyplnit kontaktní údaje osoby ve Vaší organizaci, která by se peer learningu mohla zúčastnit.

Následuje hodnocení jednotlivých indikátorů spadající pod jednotlivé principy (pod každým z pěti principů je pět indikátorů, celkem tedy 25 indikátorů). Ke každému indikátoru existuje detailnější vysvětlení, které si můžete přečíst rozkliknutím symbolu otazníku. U každého indikátoru je třeba zvolit jednu odpověď z možností „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“, uvést konkrétní pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností a je zde také možnost uvést další komentáře.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku