Podmínky členství ve FoRS

Podmínky členství

Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé NNO a instituce z akademické sféry z České republiky působící v rozvojové a humanitární oblasti. Organizace přistupují k FoRS zprvu jako pozorovatelé a poté se mohou stát členy.

Status člena
Organizace se může stát plným členem FoRS, pokud splňuje následující podmínky (více viz Stanovy):

 1. Existence organizace po dobu min. 6 měsíců
 2. Neziskový charakter organizace
 3. Sídlo na území ČR
 4. Působení v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a/nebo humanitární pomoci
 5. Předložení dokumentů – výroční zprávy nebo zprávy o činnosti (jako potvrzení toho, že rozvojová spolupráce, rozvojové vzdělávání a/nebo humanitární pomoc tvoří důležitou část činností)
 6. Předložení stanov organizace
 7. Předložení výpisu z rejstříku/registrace u příslušného orgánu a přidělení IČO
 8. Přihlášení se ke Kodexu efektivnosti členských organizací FoRS

Status pozorovatele
Organizace se nejprve stane pozorovatelem FoRS a teprve poté může požádat o plné členství. Status pozorovatele přiděluje Správní rada na základě žádosti zájemce. Pozorovatelem se mohou stát i fyzické osoby a subjekty, které nesplňují podmínky pro členství. Pozorovatelé mají právo účastnit se jednání Valné hromady s hlasem poradním, pokud se Valná hromada neusnese jinak. Od roku 2012 byl rozlišen status pozorovatelů-právnických osob a pozorovatelů-fyzických osob. Pro pozorovatele-právnické osoby platí stejný systém příšpěvků jako pro členy s tím rozdílem, že pozorovatelé-právnické osoby mohou navrhovat kandidáty a kandidovat do Dozorčí rady. Hlasovací práva mají jen členové.

Postup přijímání za člena FoRS:
Zájemci o členství ve FoRS mohou formálně podat žádost e-mailem či poštou na Správní radu a Valnou hromadu FoRS (alespoň 30 dnů před konáním VH).
Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem nadpoloviční většiny všech dosavadních členů. Přijímání probíhá na Valné hromadě jednou za rok. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení a předložit doklady o splnění výše uvedených podmínek.

Zánik členství:
Členství zaniká výpovědí, vyloučením nebo zánikem právní subjektivity člena sdružení. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi.

Člen může být ze sdružení vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, a to v případě porušení povinností dle těchto stanov, závažného porušení klíčových indikátorů Kodexu efektivnosti členských organizací FoRS či na základě toho, že při své činnosti poruší zákon či dobré mravy. Účinky vyloučení v tomto případě nastávají okamžikem rozhodnutí valné hromady.

Člen, jenž vystoupil ze sdružení nebo jenž byl vyloučen, nemá nárok na majetkové vypořádání.

Členské a pozorovatelské příspěvky:
Příspěvek se počítá přímo z obratu organizace určeného na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a rozvojové vzdělávání, kterého daná organizace dosáhla za předcházející rok. Procento pro výpočet bude postupně narůstat o 0,02% ročně z 0,19% v roce 2013 až na 0,25% v roce 2016 z obratu organizace v předchozím roce. Minimální příspěvek bude činit 2 500 Kč, maximální pak 75 000 Kč. Systém se vztahuje na členy a pozorovatele-právnické osoby. Příspěvek pro pozorovatele-fyzické osoby bude ve výši 1 000 Kč za rok.

Definice obratu pro účely výpočtu příspěvků FoRS:
„Množství přijatých finančních prostředků v hospodaření na činnosti, které organizace realizuje v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární činnosti za uplynulý kalendářní/účetní rok“.

Pokud organizace působí pouze v těchto oblastech, pak jde dle Přiznání k dani z příjmů právnických osob o „Roční úhrn čistého obratu“, uvedený v řádku 1. tabulky K. „Vybrané ukazatele hospodaření“ oddílu II. Jde tedy o výnosy z dotací, grantů, veřejných sbírek či individuálních darů a ostatních zdrojů financování.

U organizací, které působí i v dalších oblastech (např. vysoké školy, Ústav mezinárodních vztahů, či poskytovatelé sociálních služeb občanům v ČR apod.), je třeba vycházet z interního členění obratu dle jednotlivých činností. Univerzity při výpočtu vychází pouze z dotací a grantů určených na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a rozvojové vzdělávání. Nezahrnují tedy státní příspěvky na zahraniční studenty z rozvojových zemí v ČR.
Podobně je posuzován i obrat u organizací pracujícími s migranty a uprchlíky – tedy náklady na jejich repatriaci do domovské země nebudou započítávány do obratu pro účely výpočtu příspěvku FoRS.

Správní rada může na základě žádosti organizace rozhodnout o snížení příspěvku, a to dle principu solidarity a se zohledněním následujících podmínek, za kterých organizace může o snížení požádat:

 • dostane-li se do vážných finančních potíží, a/nebo
 • její výnosy tvoří min. z 90% výnosy z veřejných sbírek a zároveň má financován max. 1 plný pracovní úvazek, a/nebo
 • poskytne-li finanční prostředky na aktivity FoRS.

Podrobné podmínky snížení příspěvků poskytne Sekretariát FoRS.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku