Český příspěvek k SDGs (2015-2030)

V září přišlo mezinárodní společenství s ambiciózním akčním plánem do roku 2030 ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity. Tzv. Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs) navazují na úspěšný program Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přičemž budou vyžadovat větší provázanost a zapojení jak ze strany rozvojových, tak rozvinutých zemí.

České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy. Organizace sdružené v kampani MĚJ SE K SVĚTU na základě vzájemného dialogu napříč různými obory shodly na následujících tématech, která  vycházejí z nových globálních Cílů a která považují za prioritní pro Českou republiku a společně je uvedly v roce 2018 v Manifestu mezioborové platformy občanských organizací MĚJ SE K SVĚTU, kde jsou shrnuty nejdůležitější body:

 1. Naše vize – Shrnutí názoru na směr, kterým by společnost měla kráčet – od našich obcí až za hranice Evropy
 2. Vzdělávání pro 21. století – Rozvoj možností každého žáka jako nejlepší investice do budoucnosti
 3. Zelená a inovativní ekonomika – Chytrá ekonomika a lepší kvalita života
 4. Rovnost mužů a žen – Odstranění násilí a nerovnosti, dostupná péče o potřebné a více žen v rozhodování
 5. Soudržná a rozmanitá společnost – Nediskriminování odlišné identity, důstojný život pro chudé a lidi, kteří se ocitli na dně
 6. Migrace jako přirozená součást života – Integrace, solidarita a vyváženost ve vztahu k migrantům
 7. Spolupráce s EU a se světem – Vyšší objem a efektivnost zahraniční pomoci a aktivní zahraniční politika založená na hodnotách demokracie
 8. Živá a odpovědná demokracie – Efektivní vládnutí (nejen pro udržitelný rozvoj) – Návrat agendy udržitelného rozvoje na Úřad vlády, průběžné a průřezové naplňování strategie ČR2030 a rozvoj RVUR coby funkčního propojovacího uzlu
 9. Živá a odpovědná demokracie – Demokratické vládnutí – Zastavení systémových střetů zájmů, podpora férovějšího danění a transparentnosti, nezávislost veřejnoprávních médií, mantinely demokracie

My, zástupci níže podepsaných organizací, se také hlásíme k odpovědnosti za tyto úkoly a vyzýváme Vládu České republiky, aby:

 1. se veřejně přihlásila k Cílům udržitelného rozvoje a k cílům relevantním pro ČR, stanovila indikátory jejich naplňování
 2. ustanovila mechanismus efektivní koordinace pro dosahování Cílů uvnitř státní správy, otevřeně konzultovala a spolupracovala s neziskovým sektorem i dalšími společenskými partnery při jejich naplňování
 3. pravidelně hodnotila dosahování Cílů ve zprávě o udržitelném rozvoji ČR a stanovovala akční plán pro jejich další naplňování.

Celý dokument k přečtení zde.

Více o celé kampani, do které je FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci zapojeno najdete na jejích webových stránkách zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku