Koherence politik pro rozvoj ve FoRS

Vztahy globálního Severu a globálního Jihu jsou plné paradoxů. Jsou totiž poznamenané mnoha různorodými politikami jednotlivých států, které jsou důsledkem střetávání zájmů rozličných aktérů. V praxi se pak může stát, že cíle jedné politiky jsou v naprostém rozporu s cíli politiky jiné. Tento rozpor nacházíme i v případě rozvojové spolupráce. Jejím hlavním úkolem je snížení chudoby ve světě a zlepšení života obyvatel v zemích globálního Jihu. Ačkoli se jednotlivé dárcovské země zavázaly k dosažení těchto cílů prostřednictvím svých rozvojových politik, jsou jejich snahy neustále brzděny či mařeny ostatními rozhodnutími, které jednotlivé státy na mezinárodním poli či v rámci dvoustranných vztahů přijímají. Výsledkem je, že pravá ruka neví, co dělá levá. Např. Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci (Official Development Aid, ODA), v rámci níž podporuje mj. místní farmáře v  zemích globálního Jihu, na straně druhé je svou zemědělskou politikou přidělování dotací evropským zemědělcům, které pokřivuje mezinárodní trhy, mnohem více poškozuje. V současné době nabývá toto téma na významu, neboť je stále více zřetelné, že problémy chudoby a nerovnosti není a nebude možné vyřešit jen prostřednictvím rozvojové pomoci.

Nevládní neziskové organizace (NNO) sdružené ve FoRS se problematikou koherence politik pro rozvoj (PCD – Policy Coherence for Development) dlouhodobě zabývají a snaží se přispívat k posilování synergií mezi rozvojovou politikou a dalšími politikami, a to především v rámci Rady pro ZRS, meziresortním orgánem pro tyto účely přímo zřízeným. FoRS k tématu koherence politik pro rozvoj realizuje tříletý projekt (leden 2013 – leden 2016) s názvem World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět, jehož cílem je přispět v českém prostředí k prohloubení znalostí a povědomí o problematice PCD i o tom, jak ji prosazovat v rámci tvorby politik a jak o ní informovat veřejnost a získat její podporu. Na tomto projektu spolupracuje devět národních platforem nevládních neziskových organizací (NNO) věnujících se rozvojové spolupráci, a to z Belgie, České republiky, Estonska, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, a také evropská síť NNO zabývajících se oddlužením a rozvojem (EURODAD)

V rámci projektu byla zpracována studie o implementaci PCD, která předkládá konkrétní případové studie z osmi zemí, které jasně ukazují propojenost mezi rozvojovou spoluprací a ostatními (nerozvojovými) politikami a důležitost jejich koordinace. Uskutečnilo se také několik studijních cest novinářů do rozvojových zemí a byl zpracován tzv. media toolkit, který podává informace o tom, jak atraktivně psát o tématu koherence politik pro rozvoj. V rámci projektu také FoRS realizoval několik vzdělávacích akcí pro své členy.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku