Prioritní země a sektory ZRS ČR

Strategie ZRS ČR 2018-2030

V srpnu 2017 vláda schválila novou Strategii zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2018-2030, která nahradila dosavadní dokument platný pro léta 2010-2017. Rozdělení na programové a projektové země bylo Strategií nahrazeno šesti prioritními zeměmi na období 2018-2023. Zvláštní podmínky pro poskytování humanitární, stabilizační a rozvojové spolupráce pak mají tzv. specifické země.

Strategie byla utvářena s ohledem na 17 Cílů udržitelného rozvoje, které tvoří Agendu OSN přijatou v roce 2015. Počet zemí s programem spolupráce se v porovnání s předchozí Koncepcí snížil. Do skupiny prioritních zemí bylo zařazeno šest států, pro jejichž výběr byla stanovena kritéria na základě doporučení OECD/DAC: úroveň vzájemných dvoustranných vztahů ČR, potřebnost rozvojové spolupráce, vlastnictví rozvojového procesu a zhodnocení podmínek v zemi pro realizaci ZRS ČR, udržitelnost a dopady realizovaných aktivit, koordinace s ostatními donory, a povědomí o ZRS ČR v zemi a mezi donory.

Prioritní země

 • Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

Specifické země

 • Afghánistán, Palestina, Sýrie a Ukrajina.

Rozvojová spolupráce ČR směřuje do zemí střední příjmové skupiny (MICs – Middle Income Countries), i do států z kategorie nejméně rozvinutých zemí (LDCs – Least Developed Countries).

Tématické priority

Pro roky 2018-2030 bylo v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj stanoveno pět základních priorit:

 • řádná demokratická správa věcí veřejných
 • udržitelné nakládání s přírodními zdroji
 • ekonomická transformace a růst
 • zemědělství a rozvoj venkova
 • inkluzivní sociální rozvoj.

Průřezové priority

Zahrnují  tři oblasti:

 • řádná veřejná správa (good governance)
 • šetrnost k životnímu prostředí
 • dodržování lidských práv a genderové rovnosti.

Evaluace bilaterálních rozvojových programů

V roce 2010 obnovila ČR evaluaci bilaterálních rozvojových programů ve spolupráci s Regionálním centrem UNDP v Bratislavě. Nezávislé posouzení dopadů rozvojových projektů v partnerských zemích by mělo přispět ke zvýšení efektivity a udržitelnosti české rozvojové spolupráce. Přehled evaluačních zpráv je možné nalézt zde.

Transformační spolupráce

Součástí české rozvojové spolupráce je i tzv. program transformační spolupráce (Transition Promotion Programme, TRANS), jehož projekty cílí na vzdělávání a předávání české zkušenosti se společenskou transformací. V rámci Koncepce lidských práv a transformační spolupráce se program zaměřuje na následující tématické priority: podporu občanské společnosti, podporu svobody projevu a přístupu k informacím, podporu politické a veřejné participace, budování institucí právního státu, podporu rovnosti a nediskriminace, a podporu lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím.

Program transformační spolupráce dle aktuální koncepce ze září 2015 má své vlastní prioritní země: Barma/Myanmar, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kuba, Kosovo,Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Program je financován z prostředků MZV ČR v rámci výdajů na ZRS. V roce 2018 činil objem finančních prostředků určených na transformační spolupráci 63 mil. Kč. Celkový Plán ZRS ČR 2018 lze nalézt zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku