Dokumenty EU

Dokumenty

Rozvojová politika EU společně s humanitární pomocí náleží dle Smlouvy o fungování EU (po Lisabonu) mezi politiky, v nichž má EU sdílené pravomoci s členskými státy. EU i členské státy provádí vlastní politiky, které by se měly navzájem doplňovat a posilovat.

Politika Evropské unie, zastupované navenek zejména Evropskou komisí, vychází z několika základních dokumentů a má různé podoby a rozsah. Rozlišuje se bilaterální pomoc místním vládám (formou přímé rozpočtové podpory), multilaterální rozvojová pomoc (příspěvky do mezinárodních organizací), spolufinancování projektů nevládních organizací a krátkodobá humanitární pomoc. Všechny tyto aspekty jsou rozvojové spolupráce EU jsou upraveny v následujících dokumentech:

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU, ve znění Lisabonské smlouvy)

Ve SFEU je politika rozvojové spolupráce nově upravena jako samostatná politika EU v článcích 208-211. Jejím cílem je snížení a postupně vymýcení chudoby. Výslovně se zde smlouva odkazuje na nutnost brát ohled na cíle rozvojové politiky při provádění ostatních politik, které by mohly rozvojové země ovlivnit.

Dohoda z Cotonou

Tato dohoda uzavřená v roce 2000 v beninském hlavním městě byla ratifikována v roce 2002 (v platnost vstoupila v roce 2003) a navazuje na tradici dohod mezi EU (EHS/ES) a rozvojovými zeměmi započatou v polovině 60. let minulého století – hlavně na dohody z Yaoundé a dohody z Lomé, platné až do roku 2000. Upravuje vztah mezi 79 zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Caribbean and Pacific countries, ACP), Evropským společenstvím a členskými státy EU. Byla uzavřena na 20 let s tím, že se předpokládá její revize každých pět let (poprvé byla revidována v roce 2005 v Lucemburku, druhá revize začala během současného českého předsednictví Radě EU) a stanovuje právní a finanční rámec pro rozvojovou spolupráci ES.

Dohoda poprvé klade maximální důraz na politický dialog, význam občanských organizací v rozvojové spolupráci, dodržování lidských práv, uplatňování demokratických principů a problematiku korupce. Mezi další cíle řadí spolupráci v oblasti migrace, azylu, zastavení šíření zbraní a také předcházení konfliktů a upevňování míru.

V ekonomické oblasti dává přednost uzavírání tzv. Dohod o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreements, EPAs), které by měly vzniknout mezi EU a šesti regiony ACP. Dohoda z Cotonou také na jedné straně zdůrazňuje respektování specifik jednotlivých států, na druhé straně se snaží podporovat snahy o regionální integraci. V oblasti občanského sektoru definuje práva a povinnosti nevládních organizací jakožto nového subjektu v rámci rozvojové spolupráce.

Evropský konsenzus o rozvoji

Tento dokument je společným usnesení Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu z roku 2005. Vedle uvedení cílů, hodnot a zásad rozvojové spolupráce (RS) klade dokument důraz na koordinaci a harmonizaci politik jednotlivých členských států Evropské unie a Evropského společenství, aby tak bylo dosaženo větší efektivity. Odstranění chudoby a naplnění Rozvojových cílů tisíciletí bylo navíc povýšeno na celkový cíl rozvojové politiky EU a vyzývá Evropskou komisi k vypracování souboru měřitelných cílů a hodnocení jejich naplňování. V poslední části dokumentu je také vyzdvihnuta potřeba dialogu o rozvojové pomoci s občanskou společností.

Code of conduct on Complementary and Division of Labour Development Policy

V květnu 2007 byl přijat tento dokument navazující na problematiku efektivity v poskytování rozvojové pomoci. Jedná se v podstatě o nezávazný soubor principů a standardů o tom, jakým způsobem spolupracovat a postupovat na národní i mezinárodní úrovni v rozvojové spolupráci. Jednotlivá pravidla by se dala rozdělit do tří skupin podle jejich zaměření. První skupina je určena aktérům v jednotlivých členských zemích (in-country). Druhá zahrnuje principy spolupráce mezi jednotlivými státy (cross-country). Konečně třetí zásady komplementarity pomoci (cross-sector). Tento kodex je dalším krokem na cestě ke koncentrovanější, efektivnější pomoci poskytované jednotlivými aktéry z EU.

Zdroje

  • Austrian EU-Platform of Development NGOs. (2007). Understanding EU Development Cooperation. Vienna.
  • Exnerová, V. (ed.). (2005). Globální problémy a rozvojová spolupráce. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.
  • http://ec.europa.eu/development

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku