Financování rozvojové spolupráce EU

Evropská unie společně se svými členskými státy je největším světovým donorem rozvojové pomoci se stabilním nárůstem objemu poskytnutých finančních prostředků v posledních letech.  Pro období 2014-2020 uvolnila prostředky ve výši 82 mld eur, což činí více než polovinu celkové světové pomoci. I přesto však se společný cíl oficiální rozvojové pomoci (ODA), stanovený na 0,7% HND EU, nedaří naplnit.

Finanční prostředky na rozvojovou spolupráci EU poskytuje skrze rozpočet Evropské unie a Evropský rozvojový fond (EDF). Mezi typy podpory pak patří financování skrz granty na podporu projektů či organizací, veřejné zakázky, či na rozpočtovou nebo sektorovou podporu.

Evropský rozvojový fond

Evropský rozvojový fond (EDF) byl vytvořen Římskou smlouvou v roce 1957 a je hlavním nástrojem EU pro poskytování rozvojové pomoci zemím Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) a zámořským územím a teritoriím (OCTs). Poskytuje finanční prostředky na kooperační aktivity na poli ekonomického, sociálního a lidského rozvoje a dále na aktivity regionální kooperace a integrace.

EDF není financován z rozpočtu EU, nýbrž přímými příspěvky členských států EU, které jsou řízeny vlastními finančními pravidly. Aktuálně se příspěvky řídí Dohodou z Cotonou z roku 2000 o partnerství zemí ACP a EU, která je každých 5 let revizována. V současnosti probíhá financování již 11. EDF pro období 2014 – 2020, ve kterém byl objem prostředků stanoven na 30,5 miliard EUR.

Za finanční implementaci operací podnikaných skrze prostředky EDF zodpovídá Evropská komise. Evropská investiční banka pak zodpovídá za poskytování prostředků na podporu rozvoje soukromého sektoru v zemích ACP, která probíhá především skrze financování soukromých investic.

Rozpočet Evropské Unie

Prostředky z rozpočtu EU jsou určeny na rozvojovou pomoc zemím mimo země ACP a financování rozvoje skrze rozpočet je součástí vnější činnosti EU. Rozpočtové priority zahrnují aktivity přispívající ke koherentní roli Evropy na globální úrovni.

Evropská unie má na každých 7 let nový víceletý finanční rámec (MMF), který přerozděluje objem finančních prostředků v rámci rozpočtu podle několika kategorií (viz graf níže). Rozvojová spolupráce patří do 4. rozpočtové kategorie nazvané „Globální Evropa“. Tato kategorie zahrnuje veškerou vnější činnost („zahraniční politiku“) EU jako je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. V současnosti jsou čerpány prostředky vyčleněné na období 2014-2020, jejichž objem dosahuje výše 59 mld. eur. Tato suma přestavuje 6 % z celkového rozpočtu (960 mld. eur).

22915-vicelety_ramec_2014_2020

zdroj: https://www.euroskop.cz/8879/sekce/vydaje-rozpoctu-eu/

Nástroje vnější činnosti a návrhy změn

Financování rozvojové spolupráce z rozpočtu EU a EDF probíhá skrze různé tematické a geografické nástroje – viz tabulka.

 

Zdroj: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/03/AnnextoJunckerEUBudgetLetter.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=46f72ed7a2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-46f72ed7a2-190125213

V současnosti Evropská komise vytváří návrh MFF pro následující sedmileté období 2021-2027. Součástí návrhu je sloučení dvanácti různých nástrojů aktuálního rámce do jednoho Vnějšího nástroje (viz tabulka). Vedle toho návrh obsahuje zvýšení podílů činností, jež nejsou v souladu s metodikou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a jejím Výborem pro rozvojovou pomoc (DAC).

Tento návrh se však setkal s kritikou ze strany konfederace evropských nevládních organizací (CONCORD) a s obavami, že navrhovaný rámec nástrojů omezí schopnost EU dodržet své závazky vůči vymýcení chudoby a udržitelnému rozvoji.

Kromě toho návrh legitimizuje nástroje, jež jsou v současné době odsuzovány jako inflated aid (jako například výdaje na uprchlíky) a jež by se do rozvojové pomoci neměly započítávat, jelikož z nich rozvojové země převážně nebenefitují, a navíc omezují pomoc směřovanou do nejméně rozvinutých států (LDCs). Problém se směřováním pomoci do LDCs je už dlouhodobě zdůrazňován. Nový návrh finančního rámce však tento problém ještě dále prohlubuje.

Objem pomoci v rámci ODA do LDCs v porovnání s celkovou ODA

Zdroj: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/CONCORD_AidWatch_Report_2017_web.pdf?86d384&86d384

Zdroje

 • https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/sources-funding_en
 • https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
 • https://ec.europa.eu/europeaid/node/1079https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/eu-development-funding-legislation_en
 • http://ec.europa.eu/budget/mff/headings/index_en.cfm
 • https://www.euroskop.cz/8879/sekce/vydaje-rozpoctu-eu/
 • https://ec.europa.eu/europeaid/node/102322
 • https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/03/AnnextoJunckerEUBudgetLetter.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=46f72ed7a2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-46f72ed7a2-190125213
 • https://concordeurope.org/2018/04/10/mff-single-external-instrument-reaction/https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/CONCORD_AidWatch_Report_2017_web.pdf?86d384&86d384

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku