Instituce EU

Základ institucionálního systému EU tvoří Evropská komise (EK), Evropský parlament (EP), Rada EU a Evropská rada. Vedle toho existuje také Soudní dvůr EU, který dohlíží na dodržování evropského práva, a Účetní dvůr, který dohlíží na financování činnosti EU. Mezi poradní orgány patří Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Unie disponuje i finančními institucemi – Evropskou centrální bankou, Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Vedle těchto existuje celá řada dalších specializovaných institucí, subjektů a agentur či decentralizovaných orgánů. Mezi hlavní instituce, které mají v kompetenci rozvojovou spoluprací a humanitární pomoc, patří Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU.

Tento text vychází z tohoto zdroje:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs

 

Evropská komise

Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Úlohou komise je prosazovat obecné zájmy EU tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů, provádí politiky a plní rozpočet EU. EK je jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. Mimo jiné komise také reprezentuje Evropskou unii v zahraničí.

Komise se skládá z kolegia komisařů, kdy každou členskou zemi EU zastupuje jeden komisař. Předsedou EK je od roku 2014 Jean-Claude Juncker. Komisařkou za Českou republiku je v současném období (2014-2019) Věra Jourová. Ta má na starost oblast spravedlnosti, otázek spotřebitele a rovnosti pohlaví.

Každodenní agendu jednotlivých komisařů vykonávají tzv. Generální ředitelství (Directorate general, DG). Ředitelství zodpovědné za iniciaci legislativy a provádění rozvojové politiky je Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO). DG DEVCO formuluje evropskou rozvojovou politiku a politiku mezinárodní spolupráce a zajišťuje jejich koordinaci s dalšími unijními politikami. Je zodpovědné za využívání finančních nástrojů rozvojové pomoci, které má EU k dispozici, a za distribuci pomoci ve světě. Vede dialog s rozvojovými státy, ale také s bilaterálními donory a nestátními aktéry.

V čele DG DEVCO stojí od roku 2016 italský generální ředitel Stefano Manservisi. Politicky je za ředitelství odpovědný chorvatský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica. Ředitelství spolupracuje s Evropskou službou pro vnější činnost (EEAS) a dalšími útvary Komise podle tematických oblastí.

Další DGs, které mají v kompetenci rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc jsou:

Generální ředitelství pro obchod (DG TRADE) – snaží se pomoci chudým zemím rozšířit jejich zahraniční obchod a zlepšit přístup na trh EU. V jeho čele stojí Francouz Jean-Luc Demarty, politicky spadá ředitelství pod švédskou komisařku Cecilii Malström.

Generální ředitelství pro Evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření (DG NEAR) – dohlíží na finanční pomoc potenciálním budoucím členským zemím EU a státům Východního partnerství. Generálním ředitelem je Švéd Christian Danielsson, politické vedení zajišťuje rakouský komisař Johannes Hahn.

Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (DG ECHO) – pomáhá zajišťovat rychlou a účinnou pomoc ve světě při přírodních katastrofách a krizích způsobených člověkem. Ředitelství vede Francouzka Monique Pariat, politicky spadá pod kyperského komisaře Christose Stylianidese.

 

Tento text vychází z těchto zdrojů:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_cs

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova_cs

https://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/

 

Evropský parlament

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Vedle legislativní pravomoci disponuje pak EP také rozpočtovou a dozorčí pravomocí. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014 a následující proběhnou v roce 2019. Parlament má celkem 751 poslanců, kterým od roku 2017 předsedá Antonio Tajani.

Evropský parlament se podílí na tvorbě rozpočtu, pokud jde však o alokaci fondů, nemá žádné kompetence. Zároveň také nerozhoduje o využívání prostředků z Evropského rozvojového fondu (EDF).

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc spadají v rámci EP do působnosti Výboru pro rozvoj (DEVE), v jehož čele stojí britská europoslankyně Linda McAvan. Českou republiku zastupuje jako náhradník Jan Zahradil za ODS. Výbor DEVE je příslušný pro záležitosti týkající se podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie.

V zájmu posílení dohledu Parlamentu nad humanitární pomocí jmenuje od roku 2006 výbor DEVE stálého zpravodaje pro humanitární pomoc, jenž má v kompetenci obhajobu rozpočtových zájmů humanitární pomoci, sledování programů humanitární pomoci a udržování úzkých kontaktů s komunitou aktérů v oblasti humanitární pomoci. V současné době tuto funkci zastává Enrique Guerrero Salom.

Součástí EP je také delegace poslanců v rámci Společného parlamentární shromáždění ACP-EU – tedy shromáždění zástupců EU a zástupců skupiny Afrických, Karibských a Pacifických států. Tito zástupci se pravidelně scházejí s cílem podpořit provázanost globálního Severu a Jihu.

 

Tento text vychází z těchto zdrojů:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_cs

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/deve/home.html

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.3.2.html

https://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/

 

Rada EU

Rada je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie. Její úlohou je tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU. V Radě se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání.

Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU. Státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Stávající trojici tvoří estonské, bulharské a rakouské předsednictví.

Problematika rozvojové spolupráce a humanitární pomoci je projednávána na zasedáních Rady pro zahraniční věci. Ta je odpovědná za vnější činnost EU, která zahrnuje zahraniční politiku, obranu a bezpečnost, obchod, rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Radě je nápomocen Výbor stálých zástupců vlád členských států při Evropské unii (Coreper) a více než 150 úzce specializovaných pracovních skupin a výborů, tzv. přípravných orgánů Rady. Mezi ty hlavní skupiny zabývající se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí patří Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci (CODEV) a Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc (COHAFA).

 

Tento text vychází z těchto zdrojů:

http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/preparatory-bodies/working-party-development-cooperation/

http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/preparatory-bodies/working-party-humanitarian-aid-food-aid/

http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_cs

https://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/


Další

Mezi další instituce či nástroje skrze něž EU provádí či koordinuje svou rozvojovou politiku a politiku humanitární pomoci jsou dále: Evropská služba pro vnější činnost, sekce vnějších vztahů v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru, Komise pro občanství, vládnutí, institucionální záležitosti a vnější vztahy (CIVEX) v rámci Výboru regionů, poskytování úvěrů Evropskou investiční bankou či iniciativa EU Aid Volunteers.

Tento text vychází z těchto zdrojů:

https://europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_en

https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_cs

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku