Rozvojové cíle tisíciletí – MDGs (2000-2015)

září roku 2000 byla na Summitu tisíciletí v New Yorku všemi členskými státy Organizace spojených národů (OSN) schválena tzv. Miléniová deklarace. Jednalo se o průlomovou událost – všechny země se zavázaly k naplňování osmi konkrétních cílů, směřujících k odstranění chudoby v rozvojovém světě. Tyto Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs) byly dále rozpracovány do osmnácti dílčích úkolů a měřeny více než čtyřiceti ukazateli. Právě konkrétnost a měřitelnost přijatých cílů byla jednou z hlavních předností plánu na omezování chudoby, který měl být naplněn do roku 2015.

Přehled základních cílů:

 1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad
 2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny
 3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti
 4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost
 5. cíl: Zlepšit zdraví matek
 6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
 7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí
 8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj

mdgs

V České republice bojovala za naplnění těchto cílu kampaň Česko proti chudobě.

Prvních sedm cílů bylo zaměřeno na zlepšení situace v rozvojových zemích, v rámci osmého cíle byla pak zdůrazněna role vyspělých států, které by měly být silnými a vstřícnými partnery.

V rámci prvního cíle mělo být dosaženo snížení počtu lidí, kteří žijí z příjmu menšího než 1 USD na den, a omezení počtu lidí trpících hladem na polovinu. Další dva cíle kladly důraz na to, aby byl dětem umožněn přístup k základnímu vzdělaní a aby byla odstraněna diskriminace podle pohlaví na základních a středních školách, tj. aby se změnil dosavadní nepoměr v neprospěch dívek. Následující tři cíle počítaly se snížením dětské úmrtnosti o dvě třetiny, snížením mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny a zastavením šíření HIV/AIDS, malárie a dalších závažných onemocněni. Hlavním smyslem těchto cílů bylo předejít umíraní lidí ze zbytečných důvodů, jímž je možno zabránit, a na následky nemocí, které jsou ve vyspělém světě běžně léčitelné. Právě tyto důvody jsou často překážkou pro další rozvoj daných společností. Sedmý cíl usiloval o rozvoj infrastruktury hlavně v oblasti dostupnosti nezávadné pitné vody. Dále směřoval k zlepšení situace v příměstských chudinských čtvrtích (slumech) a snížení počtu jejich obyvatel. Posledním aspektem tohoto cíle byla snaha o začlenění principů udržitelného rozvoje do politik jednotlivých států a důraz na ochranu přírodních zdrojů.

Nejkomplexnější osmý cíl obsahoval sedm úkolů a v podstatě naznačoval, jakým způsobem by měly vyspělé státy pomoci rozvojovým zemím. Jsou mezi nimi zmíněny chronicky nedostatečně řešené problémy, jako je oddlužování rozvojových zemí, nedostupnost léků a lékařského materiálů nebo nových technologií. Důležitým bodem je snaha dále rozvinout pravidla mezinárodního obchodu a finančního systému a také navýšení efektivní oficiální rozvojové pomoci (Official Development Assistance, ODA). Důraz byl také kladen na respektování specifik jednotlivých zemí nebo skupin zemí.

O tom, jak se podařilo tyto cíle naplnit, se můžete dočíst v tzv. World´s Best News, neboli Dobrých zprávách ze světa, které najdete zde. 15 000 vytisků těchto novin FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci díky téměř 100 dobrovolníkům distribuovalo 14. září 2015 v desítkách českých měst (více se o akci dozvíte zde), v případě zájmu o výtisk se obraťte na Sekretariát FoRS.

Více informací

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku