Partneři FoRS

V České republice:

Iniciativa Měj se k světu vznikla jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje. České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy. FoRS je zakládajícím členem od roku 2015.

____


Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla za účelem vyvolání a vedení veřejné diskuse o klimatické krizi, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatických změn zejména v rozvojových zemích. FoRS je přidruženou sítí, mnohé naše členské a pozorovatelské organizace jsou zároveň členskými organizacemi Klimatické koalice.

____


Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů, plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice, navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. FoRS s IC OSN pravidelně pořádá expertní kulaté stoly, přednášky pro laickou i odbornou veřejnost i tiskové konference pro novináře.

____


Nezávislá platforma DEMAS vznikla v roce 2008. Sdružuje 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. DEMAS aktuálně spolupracuje s FoRS na projektu v rámci iniciativy Stronger Roots od nadace OSF – společně oslovují nové aktéry a partnery v oblasti zahraniční politiky. 

    

 


Neon je neformální platforma pro sdílení a spolupráci mezi sítěmi aktivních občanů a občanek. Propojuje obory a různé typy organizací pro rozvoj pluralitní demokracie, odolné občanské společnosti a udržitelného života. 

____


V zahraničí:

CONCORD

CONCORD je evropská konfederace sdružující NNO v oblasti humanitární pomocu a rozvoje. V současnosti zastupuje více než 2600 organizací. CONCORD zastupuje tyto organizace především ve vztahu k Evropské komisi a vůči dalším mezinárodním strukturám, vytváří společná stanoviska k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce. FoRS je zakládajícím členem CONCORD od roku 2003 a je aktivně zapojen ve všech pracovních skupinách.


CNS_logoNorth South Centre of Council of Europe (Centrum Sever-Jih Rady Evropy) bylo založeno za účelem podpory dialogu mezi Evropou, jižním Středozemím a Afrikou mimo jiné k přijímání politik solidarity v souladu s cíli Rady Evropy. Jeho misí je rozvoj občanské společnosti a soustředí se na něj zejména podporou mládeže a žen prostřednictvím mezikulturního dialogu a globálního vzdělávání. FoRS je aktivně zapojen zejména do příprav mezinárodní akce Global Education Week/Týden globálního vzdělávání, který ve spolupráci s NSC již řadu let probíhá i v ČR.

____


GENE-Global-Education-Network-Europe-Global-Education-Magazine

GENE – Global Education Network Europe je evropská síť ministerstev, agentur a dalších národních orgánů zodpovědných za podporu, financování a tvorbu politiky v rámci globálního vzdělávání. Hlavní misí této sítě je zajištění přístupu ke kvalitnímu globálnímu vzdělávání v Evropě a dosahuje toho kombinováním odborných znalostí, sdílením strategií a vzájemného učení se, které vedou k lepším výsledkům na národní úrovni.

   

 


_

csop-mainlogo2CSO Partnership for Development Effectiveness je otevřenou platformou sdružující organizace občanské společnosti z celého světa kolem tématu efektivní rozvojové spolupráce. Platforma se snaží zefektivnit rozvoj přeformováním architektury globální pomoci a podporou organizací občanské společnosti působící v této oblasti.

____


 

Forus International je globální sítí národních platforem neziskových organizací a regionálních koalic z 5 kontinentů. FoRS je dlouhodobým členem a reprezentuje ČR. Forus International funguje jako katalyzátor a jakožto zástupce těchto organizací se snaží posilovat kapacity občanské společnosti a zajistit efektivní participaci aktérů občanské společnosti v oficiálních vyjednáváních.

____


Donoři:

Česká rozvojová agentura je dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. FoRS dlouhodobě podporuje v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci“, který nabízí podporu v oblasti vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

____


Výsledek obrázku pro eu logoEvropská unie je politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. FoRSu poskytuje finanční podporu v rámci pravidelně vypisovaných výzev DEAR, např. formou posledního projektu Koherentní Evropa pro udržitelný rozvoj (2017-2020), který pomáhal v Unijní politice zohlednit a aplikovat rozvojové cíle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Za cíl si kladl především podpořit koherentní politiky, posílit kritické porozumění klíčových aktérů o globální vzájemné propojenosti a jejich zapojení do konkrétních politických opatření pro udržitelný rozvoj.

__

____


 

Forus International v letech 2018 – 2021 finančně podporoval projekt FoRS a kambodžské platformy Cooperation Committee for Cambodia (CCC). Ten byl zaměřen na zapojení členů FoRS působících v Kambodži i místních NNO a měl za cíl především přispět k zefektivnění české bilaterální ZRS v této prioritní zemi, lepším podmínkám pro působení NNO a propojení českých i místních organizací.


DEMAS a FoRS aktuálně spolupracují na projektu v rámci iniciativy Stronger Roots Nadace OSF, ve kterém společně oslovují nové aktéry a partnery v oblasti zahraniční politiky. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku